سازمان امور دانشجویان

rahbari

مشارکت الکترونیکی

ردیف موضوع  تاریخ شروع  تاریخ پایان لینک مشارکت الکترونیکی لینک  تحلیل نتایج
1 انجام فرآیند درخواست لغو تعهد آموزش رایگان 1402-12-01 1402-12-29 مشاهده