rahbari
آخرين ويرايش صفحه
چهارشنبه 29 فروردین 1403 09:10:31
چشم انداز، ماموریت و ارزش های سازمان امور دانشجویان
چشم‌انداز، مأموریت و ارزش‌ها

چشم انداز

سازمانی پیشرو، تحول‌گرا، کرامت‌مدار و عدالت‌محور برای زیست سالم دانشجویی

مأموریت

سازمانی است که در راستای سیاست‌های نظام آموزش عالی، برای راهبری (هدایت، نظارت و حمایت) امور دانشجویان بر اساس مصوبه یکصد و چهلمین جلسه مورخ 1389/06/30 شورای عالی اداری کشور تشکیل شده است؛ مهمترین ماموریت‌های سازمان امور دانشجویان با تاکید بر عدالت محوری، تحول‌گرایی و کرامت مداری شامل موارد زیر است:
 
- توسعه و ترویج سبک زیست سالم دانشجویی
- بهبود خدمات رفاهی و صنفی دانشجویان 
- گسترش دیپلماسی علمی دانشجویی و جذب هدفمند دانشجویان بین‌المللی
- ارتقای نظام بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی 
- توزیع متوازن امکانات در حوزه دانشجویی دانشگاه‌های کشور
- صیانت از اصالت و اعتبار مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان کشور

ارزش ها
 
کرامت‌مداری
عدالت‌محوری
تحول‌گرایی
شفافیت
 پاسخگویی
برنامه محوری