rahbari
روسای پیشین
دکتر غلامرضا غفاری
دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران
دانشیار دانشکده جامعه شناسی دانشگاه تهران
از 1400/03/22 تا 1400/07/06
دکتر مجتبی صدیقی
دکترای مهندسی مكانيک
دانشیار دانشكده مهندسی مكانيک دانشگاه صنعتی اميركبير
از 1392/08/12 تا 1400/03/21
دکتر محمود ملاباشی
دکترای فیزیک (اتمی و مولکولی) از کانادا
استاد دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت
از 1391/01/01  تا 1392/08/11