سازمان امور دانشجویان

rahbari
آخرین ویرایش صفحه
شنبه 26 اسفند 1402 16:39:16
تاریخچه

سازمان امور دانشجويان در پی اجرای بند "ه" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران و بر اساس مصوبه مورخ 1389/12/1 شورای عالی اداری به منظور ايجاد وحدت رويه در سياست گذاری، برنامه ريزی و ارائه خدمات رفاهی – آموزشی به دانشجويان و مديريت واحد در ساماندهی اين امور تاسيس گرديده است.

صندوق رفاه دانشجويان، فدراسيون ملی ورزش های دانشگاهی و پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشی زير نظر اين سازمان فعاليت می نمايند.

صندوق رفاه دانشجويان در راستای اعطای انواع وام های تحصيلی و مسكن به منظور مساعدت به وضع تحصيلی و رفاهی دانشجويان با استعداد و كم بضاعت كشور فعاليت مینمايد.

فدراسيون ملی ورزش های دانشگاهی به عنوان تنها فدراسيون جهانی ورزش دانشجويان (فيزو) در ايران، توسعه ورزش قهرمانی دانشجويی در ابعاد جهانی را با هدف تامين سلامت، نشاط و ارتقای توانمندی دانشجويان و حضور فعال در ميعادگاه های ورزشی جهان از طريق فعاليت های ورزشی را در دستور كار دارد.