اخبار اسلایدر

https://saorg.ir/portal/home/?238533/
خدمات

پرکاربرد

صدور تاییدیه دانشنامه دانش آموختگان داخل(شناسه زیر خدمت 18042385100)
عنوان زیر خدمت
صدور تاییدیه دانشنامه دانش آموختگان داخل(شناسه زیر خدمت 18042385100)
ارائه دهنده خدمت
  آقای محمدی 02196664468
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042385000) 
ارائه خدمات به دانش آموختگان داخل
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما

دریافت تاییدیه تحصیلی

تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی (دانش آموختگان)(شناسه زیر خدمت)
عنوان زیر خدمت
تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی (دانش آموختگان)(شناسه زیر خدمت)
ارائه دهنده خدمت
  خانم زال 02196664319
خانم رستمی 02196664328
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت) 
-
مدارک لازم
تصوير مدارک تحصيلی جهت ترجمه
لینک به خدمت
راهنما
گردش کار
ویدئو راهنما
لغو تعهد آموزش رایگان (دانش آموختگان) (شناسه زیر خدمت 18042385101)
عنوان زیر خدمت
لغو تعهد آموزش رایگان (دانش آموختگان) (شناسه زیر خدمت 18042385101)
ارائه دهنده خدمت
 آقای صید مرادی 02196664321
خانم محمدی  02196664318

خانم فاطمی 02196664339
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
 کلان خدمت(شناسه کلان خدمت18042385000)
ارائه خدمت به دانش آموختگان داخل
مدارک لازم
براساس نوع درخواست لغو تعهد(حکم بازنشستگی، انجام کار، نامه عدم کاریابی و...)
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل ها و آیین نامه ها
ویدئو راهنما
ارائه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید (شناسه زیر خدمت 16022389105)
عنوان زیر خدمت
ارائه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید (شناسه زیر خدمت 16022389105)
ارائه دهنده خدمت
  آقای داوری 02196664474
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی
ارائه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید(شناسه زیر خدمت 16022389104)
عنوان زیر خدمت
ارائه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید(شناسه زیر خدمت 16022389104)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664471
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی
رسیدگی به موارد خاص دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389102)
عنوان زیر خدمت
رسیدگی به موارد خاص دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389102)
ارائه دهنده خدمت
خانم فهامی (کارشناسی ارشد)0219664437
خانم مردانشاهی (کاردانی، کارشناسی) 0219664315
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
مدارک اثبات خاص بودن شرايط دانشجو
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی

دانشجویان دانشگاه های داخلی

-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه

همیار دانشجو

جزئیاتسوالات متداول
تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی (دانش آموختگان)(شناسه زیر خدمت)
عنوان زیر خدمت
تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی (دانش آموختگان)(شناسه زیر خدمت)
ارائه دهنده خدمت
  خانم زال 02196664319
خانم رستمی 02196664328
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت) 
-
مدارک لازم
تصوير مدارک تحصيلی جهت ترجمه
لینک به خدمت
راهنما
گردش کار
ویدئو راهنما
نظارت و تایید انتقالی، مهمانی دانشجویان داخل (شناسه زیر خدمت 18042389101)
عنوان زیر خدمت
نظارت و تایید انتقالی، مهمانی دانشجویان داخل (شناسه زیر خدمت 18042389101)
ارائه دهنده خدمت
  خانم نورمحمدیان 02196664327
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
ريزنمرات، مدارک دال بر خاص بودن شرايط دانشجو (مطابق با آيين نامه)
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
لغو تعهد آموزش رایگان (دانش آموختگان) (شناسه زیر خدمت 18042385101)
عنوان زیر خدمت
لغو تعهد آموزش رایگان (دانش آموختگان) (شناسه زیر خدمت 18042385101)
ارائه دهنده خدمت
 آقای صید مرادی 02196664321
خانم محمدی  02196664318

خانم فاطمی 02196664339
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
 کلان خدمت(شناسه کلان خدمت18042385000)
ارائه خدمت به دانش آموختگان داخل
مدارک لازم
براساس نوع درخواست لغو تعهد(حکم بازنشستگی، انجام کار، نامه عدم کاریابی و...)
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل ها و آیین نامه ها
ویدئو راهنما
تائید گواهی اشتغال به تحصيل دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389103)
عنوان زیر خدمت
تائید گواهی اشتغال به تحصيل دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389103)
ارائه دهنده خدمت
 خانم علیپور 02196664311
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
راهنما
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
تسویه و تمدید فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل(شناسه زیر خدمت 18072379102)
عنوان زیر خدمت
تسویه و تمدید فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل(شناسه زیر خدمت 18072379102)
ارائه دهنده خدمت
خانم مرادی 02196664727
خانم نظم ده 02196664730
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت18072379000)
ارائه فرصت های تحقیقاتی به دانشجویان دکتری
مدارک لازم 
- مدارک تسویه فرصت داخل:
-تهیه گزارش کار با ذکر شروع و پایان دوره  که تایید استاد راهنمای محل تحصیل و تحقیق را داشته باشد.
-دریافت نامه خاتمه از معاونت محل تحقیق 
- نهایتا تمام مدارک بالا با تایید معاونت محل تحصیل برای از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای سازمان ارسال می شود.
-مدارک تسویه فرصت خارج: 
- دریافت گزارش کار  خارجی با ذکر شروع و پایان دوره  که تایید استاد راهنمای محل تحصیل را داشته باشد.
- صفحات پاسپورت که مهر ورود و خروج به  ایران و کشور محل تحقیق در آن ثبت شده باشد.
- نهایتا تمام مدارک بالا با تایید معاونت محل تحصیل برای از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای سازمان ارسال می شود.
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
مراحل تسویه و لغو تعهد
ویدئو راهنما
ارائه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل و خارج(شناسه زیر خدمت 18072379100)
عنوان زیر خدمت
ارائه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل و خارج(شناسه زیر خدمت 18072379100)
ارائه دهنده خدمت
 خانم مرادی 02196664727
خانم نظم ده 02196664730
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18072379000)
ارائه فرصت تحقیقاتی به دانشجویان دکتری 
مدارک لازم 
مدارک ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی
ارائه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید (شناسه زیر خدمت 16022389105)
عنوان زیر خدمت
ارائه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید (شناسه زیر خدمت 16022389105)
ارائه دهنده خدمت
  آقای داوری 02196664474
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی
ارائه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید(شناسه زیر خدمت 16022389104)
عنوان زیر خدمت
ارائه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید(شناسه زیر خدمت 16022389104)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664471
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی
نظارت یا تایید انتقالی، مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر (شناسه زیر خدمت 18042389111)
عنوان زیر خدمت
نظارت یا تایید انتقالی، مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر (شناسه زیر خدمت 18042389111)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664391
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی (شناسه زیر خدمت 18042389110)
عنوان زیر خدمت
پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی (شناسه زیر خدمت 18042389110)
ارائه دهنده خدمت
  آقای احسانی 02196664374
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
ارائه حکم قهرمانی با تاییدیه فدراسیون مربوطه، تاییدیه امور مشترک فدراسیون های وزارت ورزش
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
آیین نامه پذیرش قهرمان ورزشی
ویدئو راهنما
رسیدگی به موارد خاص دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389102)
عنوان زیر خدمت
رسیدگی به موارد خاص دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389102)
ارائه دهنده خدمت
خانم فهامی (کارشناسی ارشد)0219664437
خانم مردانشاهی (کاردانی، کارشناسی) 0219664315
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
مدارک اثبات خاص بودن شرايط دانشجو
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی
معرفی دانشجوی نمونه (شناسه زیر خدمت 18042389100)
عنوان زیر خدمت
معرفی دانشجوی نمونه (شناسه زیر خدمت 18042389100)
ارائه دهنده خدمت
  خانم شمس 02196664352
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
مستندات سوابق آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و فناوری
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه

دانشجویان دانشگاه های خارجی

ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج(شناسه زیر خدمت 18042380104)
عنوان زیر خدمت
ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج(شناسه زیر خدمت 18042380104)
ارائه دهنده خدمت
خانم عصمتی 02196664435
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18041380000)
ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج
مدارک لازم
ريزنمرات، مدارک دال بر خاص بودن شرايط دانشجو (مطابق با آيين نامه)
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
قوانین و مقررات
ویدئو راهنما

اخذ ارز دانشجویی

ارائه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری خارج (شناسه زیرخدمت 18072379101)
عنوان زیر خدمت
ارائه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری خارج (شناسه زیرخدمت 18072379101)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664421
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
 کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18072379000)
18072379000
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
انتقال دانشجویان ایرانی خارج به داخل (شناسه زیر خدمت 18041380105)
عنوان زیر خدمت
انتقال دانشجویان ایرانی خارج به داخل (شناسه زیر خدمت 18041380105)
ارائه دهنده خدمت
  خانم نورمحمدیان 02196664327
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18041380000)
ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج
مدارک لازم
آخرين گواهی اشتغال به تحصيل ، ريز نمرات تحصيلی، کلیه مدارک تحصیلی دیپلم و مدارک دانشگاهی (اگر دانشجوی دکتری پژوهشی و يا آموزشی یا پژوهشی در مرحله پايان نامه می باشید نياز به گزارش رسمی پيشرفت تحصيلی با امضا استاد راهنما می باشد.)
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
معرفی دانشجویان جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه (شناسه زیر خدمت 18041380103)
عنوان زیر خدمت
معرفی دانشجویان جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه (شناسه زیر خدمت 18041380103)
ارائه دهنده خدمت
 آقامیری 02196664324
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18041380000)
ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج
مدارک لازم
گذرنامه ، اقامت معتبر دانشجويی، دانشنامه مقطع قبلی
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
خانم عصمتی 02196664435
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت
-
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج(شناسه زیر خدمت 18041380100)
عنوان زیر خدمت
صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج(شناسه زیر خدمت 18041380100)
ارائه دهنده خدمت
خانم عصمتی  02196664435
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18041380000)
ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج
مدارک لازم
ندارد
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (شناسه زیر خدمت 18042380102)
عنوان زیر خدمت
صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (شناسه زیر خدمت 18042380102)
ارائه دهنده خدمت
 خانم عصمتی  02196664435
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18041380000)
ارائه خدمات به دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج
مدارک لازم
تصویر وضعیت نظام وظیفه، تصویر آخرین مدرک گواهی اشتغال به تحصیل که به تایید نمایندگی ایران در کشور محل تحصیل رسیده است
لینک به خدمت
دستور العمل و آیین نامه 
برای ثبت درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان دانشگاه های خارجی، قبل از ثبت درخواست در سامانه سجاد ابتدا باید تاییدیه سامانه میخک را داشته باشد.
راهنمای کاربری
گردش کار
ویدئو راهنما

دانش آموختگان دانشگاه های داخلی

صدور تاییدیه دانشنامه دانش آموختگان داخل(شناسه زیر خدمت 18042385100)
عنوان زیر خدمت
صدور تاییدیه دانشنامه دانش آموختگان داخل(شناسه زیر خدمت 18042385100)
ارائه دهنده خدمت
  آقای محمدی 02196664468
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042385000) 
ارائه خدمات به دانش آموختگان داخل
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما

دریافت تاییدیه تحصیلی

تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی (دانش آموختگان)(شناسه زیر خدمت)
عنوان زیر خدمت
تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی (دانش آموختگان)(شناسه زیر خدمت)
ارائه دهنده خدمت
  خانم زال 02196664319
خانم رستمی 02196664328
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت) 
-
مدارک لازم
تصوير مدارک تحصيلی جهت ترجمه
لینک به خدمت
راهنما
گردش کار
ویدئو راهنما
لغو تعهد آموزش رایگان (دانش آموختگان) (شناسه زیر خدمت 18042385101)
عنوان زیر خدمت
لغو تعهد آموزش رایگان (دانش آموختگان) (شناسه زیر خدمت 18042385101)
ارائه دهنده خدمت
 آقای صید مرادی 02196664321
خانم محمدی  02196664318

خانم فاطمی 02196664339
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
 کلان خدمت(شناسه کلان خدمت18042385000)
ارائه خدمت به دانش آموختگان داخل
مدارک لازم
براساس نوع درخواست لغو تعهد(حکم بازنشستگی، انجام کار، نامه عدم کاریابی و...)
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل ها و آیین نامه ها
ویدئو راهنما
اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور (شناسه زیر خدمت 18042382102)
عنوان زیر خدمت
اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور (شناسه زیر خدمت 18042382102)
ارائه دهنده خدمت
  آقای عتیقه چی 02196664373
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042382000)
اعطای بورس تحصیلی
مدارک لازم
تصاوير کامل شناسنامه، کارت ملي، مدرک تحصيلی و ريزنمرات، وضعيت استخدامی (مربی يا غيرمربی)، موافقت نامه رسمي از رئيس دانشگاه يا موسسه آموزش عالی با رعايت ضوابط و مقررات،گواهی آزمون زبان، معافيت تحصيلی يا کارت پايان خدمت، رزومه (فعاليت های آموزشی و پژوهشی و اجرايی)،تاييديه کميته علمی مربوطه (برگزاری مصاحبه حضوری)،قبل از انتخاب نام دانشگاه اعتبار و سطح دانشگاه از سايت اداره کل امور دانش آموختگان بررسی نماييد در صورت انتخاب دانشگاه نامعتبر، مسئوليت بر عهده متقاضی می  باشد.
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
شیوه نامه
ویدئو راهنما

دانش آموختگان دانشگاه های خارجی

-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
خانم نجاری 02196664551
نحوه ارائه خدمت
-
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
اسکن کارت ملی، اسکن ارزشنامه
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه

دریافت کد صحت برای ارزش نامه های قدیمی دانشگاه های خارجی

جزئیاتسوالات متداول
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور (شناسه زیر خدمت 18042386100)
عنوان زیر خدمت
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور (شناسه زیر خدمت 18042386100)
ارائه دهنده خدمت
خانم نجاری 02196664551
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان (شناسه کلان خدمت 18042386000)
ارائه خدمات به دانش آموختگان خازج از کشور
مدارک لازم
 اسکن دانشنامه و ریز نمرات کامل دوره به همراه نامه شروع به تحصیل،  ثبت مدارک در سامانه میخک(به آدرس مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی (mfa.gov.ir)) و دریافت فایل pdf تاییدیه به همراه کد رهگیری، اسکن تمام مدارک تحصیلی ایرانی( دیپلم، پیش دانشگاهی، کارشناسی، کارشناسی ارشد)، ثبت پایان نامه درسامانه ملی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایراندک به آدرس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | ایرانداک (irandoc.ac.ir)) و دریافت تاییدیه پذیرش ایرانداک به همراه کد رهگیری، اسکن تمامی صفحات گذرنامه های دوران تحصیل، اسکن تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، اسکن عکس پرسنلی
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی

دانشگاه ها

-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
-
راهنمای کاربری
گردش کار

ارزیابی عملکرد دانشگاهها در حوزه خدمات دانشجویی

جزئیاتسوالات متداول
-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
-
راهنمای کاربری
گردش کار

صدور کد صحت

جزئیاتسوالات متداول
-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
-
راهنمای کاربری
گردش کار

بررسی صدور تاییدیه دانشنامه، گواهینامه موقت دانش آموختگان

-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
-
راهنمای کاربری
گردش کار

ورود سوابق دانشنامه های صادره

-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
-
راهنمای کاربری
گردش کار
ارزیابی و رتبه بندی مراکز بهداشت دانشگاهها(شناسه زیر خدمت 18042390104)
عنوان زیر خدمت
ارزیابی و رتبه بندی مراکز بهداشت دانشگاهها(شناسه زیر خدمت 18042390104)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042390000)
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
-
راهنمای کاربری
گردش کار

ارزیابی مراکز بهداشت دانشگاهها

-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
-
راهنمای کاربری
گردش کار

ارزیابی دانشگاه ها و فعالین برتر در حوزه دانشجویان بین الملل

توسعه ورزش های همگانی(شناسه زیرخدمت -)
عنوان زیر خدمت
توسعه ورزش های همگانی(شناسه زیرخدمت -)
ارائه دهنده خدمت
  -
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه

عمومی

درخواست پشتیبانی
عنوان زیر خدمت
درخواست پشتیبانی
ارائه دهنده خدمت
02196664000 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
گردش کار
ویدئو راهنما

درخواست پشتیبانی

جزئیاتسوالات متداول
-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-خانم عصمتی 02196664435
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت-
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه

صدور نامه فراغت تحصیلی

جزئیاتسوالات متداول
رسیدگی به شکایت موسسات اعزام دانشجو به خارج(شناسه زیر خدمت -)
عنوان زیر خدمت
رسیدگی به شکایت موسسات اعزام دانشجو به خارج(شناسه زیر خدمت -)
ارائه دهنده خدمت
  آقای موسوی  02196664442 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18082383000)
صدور یا تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج
مدارک لازم
لینک به خدمت
تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو
عنوان زیر خدمت
تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو
ارائه دهنده خدمت
  خانم خدامی   02196664439 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18082383000
مدارک لازم
لینک به خدمت

تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو

صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج(شناسه زیر خدمت 18082383100)
عنوان زیر خدمت
صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج(شناسه زیر خدمت 18082383100)
ارائه دهنده خدمت
  خانم عمویی  02196664427 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18082383000)
صدور یا تمدید مجوز اعزام دانشجو به خارج 
مدارک لازم
 کارشناسي به بالا، حداقل 30 سال سن، متاهل، معافيت يا کارت پايان خدمت .
لینک به خدمت
اساسنامه
دستورالعمل
قرارداد یکپارچه

درخواست صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج

-(شناسه زیر خدمت 18052377000)
عنوان زیر خدمت
-(شناسه زیر خدمت 18052377000)
ارائه دهنده خدمت
  آقای مدامی  02196664448 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت -)
برگزاری و ارائه مدرک زبان(MSRT)
مدارک لازم
مدارک هويتی و تصوير آخرين مدرک تحصيلی
لیست مراکز آزمون
تقویم برگزاری آزمون
راهنما آزمون زبان
ویدئو راهنما

آزمون زبان (MSRT)

-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
02196664484 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(- )
-
مدارک لازم
تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک نظام وظیفه، عکس پرسنلی
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
ویدئو راهنما

ثبت نام سامانه سجاد

(شناسه زیر خدمت 18042378000)
عنوان زیر خدمت
(شناسه زیر خدمت 18042378000)
ارائه دهنده خدمت
  آقای افشار 02196664553
خانم چراغی 0219666476
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت -)
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و پیشنهادات امور دانشجویان
لینک به خدمت
راهنمای ویدئویی

دانشجویان بین الملل

-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
-

پذیرش دانشجویان بین الملل شهریه پرداز

جزئیاتسوالات متداول
-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
-

پذیرش دانشجویان بین الملل بورسیه

جزئیاتسوالات متداول
درخواست دانشنامه در سامانه
عنوان زیر خدمت
درخواست دانشنامه در سامانه
ارائه دهنده خدمت
اداره کل امور دانشجویان بین الملل 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
اطلاعات هویتی
ویدئو راهنما

درخواست دانشنامه دانشویان بین الملل

درخواست کمیسیون خاص در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی
عنوان زیر خدمت
درخواست کمیسیون خاص در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی
ارائه دهنده خدمت
  اداره کل امور دانشجویان بین الملل 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
اطلاعات هویتی
راهنمای ویدئویی

درخواست کمیسیون خاص در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی

ساخت حساب کاربری در سامانه جامع دانشجویان بین الملل
عنوان زیر خدمت
ساخت حساب کاربری در سامانه جامع دانشجویان بین الملل
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664421
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18072379000
مدارک لازم
اطلاعات هویتی
راهنمای ویدئویی

ساخت حساب کاربری در سامانه جامع دانشجویان بین الملل

276467

تعداد کل تاییدیه دانشنامه

36

تعداد خدمات الکترونیکی

70

درصد کاهش مراجعه حضوری طی 5 سال

دسترسی سریع به ادارات