پرسش و پاسخ

جهت مشاهده سوالات مرتبط، لطفا خدمت مورد نظر خود را انتخاب و یا عبارت مورد نظر را جستجو نمایید

تمدید مرکز آزفا

صدور مجوز مرکز آزفا

تمدید مجوز جذب دانشجو بین الملل

صدور مجوز جذب دانشجوی بین الملل

-

-

درخواست دانشنامه در سامانه

درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی

ساخت حساب کاربری در سامانه جامع دانشجویان بین الملل

ثبت نام همکاران دانشگاهی در سامانه دانشجویان بین الملل

-

-

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

-

ارزیابی و رتبه بندی مراکز بهداشت دانشگاهها(شناسه زیر خدمت 18042390104)

-

صدور مجور موسسات اعزام دانشجو

رسیدگی به شکایت موسسات اعزام دانشجو به خارج(شناسه زیر خدمت -)

تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو

صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج(شناسه زیر خدمت 18082383100)

-(شناسه زیر خدمت 18052377000)

ارائه فرصت تحقیقاتی دکتری داخل

-

تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی (دانش آموختگان)(شناسه زیر خدمت)

پاسخ به استعلام دانشگاه ها

صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج

تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج

برگزاری آزمون و ارائه مدرک زبان (MSRT)

رسيدگی و پاسخگویی به شکایات و پیشنهادات امور دانشجویان

ارزشيابی مدارك تحصيلی دانش آموختگان خارج

صدور معرفی نامه تغییر وضعیت نظام وظیفه دانشجویان

صدور معافیت تحصیلی

معرفی دانشجویان جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج

ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج(شناسه زیر خدمت 18042380104)

انتقال دانشجويان خارج به داخل

ارائه بورس تحصیلی دول

رسیدگی به موارد خاص دانشجویان داخل

تائید گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو

پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی

انتقالی، مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر

ارایه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید

ارایه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید

انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل

نظارت و تایید انتقالی، مهمانی دانشجویان داخل (شناسه زیر خدمت 18042389101)

(شناسه زیر خدمت 18042378000)

برگزاری آزمون و ارائه مدرک زبان (MSRT) (شناسه 18052377000)

تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج (شناسه 18082383101)

صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج (شناسه 18082383100)

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور (شناسه زیر خدمت 18042386100)

لغو تعهد آموزش رایگان (دانش آموختگان) (شناسه زیر خدمت 18042385101)

انتقال دانشجویان ایرانی خارج به داخل (شناسه زیر خدمت 18041380105)

تائید گواهی اشتغال به تحصيل دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389103)

معرفی دانشجویان جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه (شناسه زیر خدمت 18041380103)

-

صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج(شناسه زیر خدمت 18041380100)

تسویه و تمدید فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل(شناسه زیر خدمت 18072379102)

ارائه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل و خارج(شناسه زیر خدمت 18072379100)

توسعه ورزش های همگانی(شناسه زیرخدمت -)

ارائه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید (شناسه زیر خدمت 16022389105)

ارائه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید(شناسه زیر خدمت 16022389104)

نظارت یا تایید انتقالی، مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر (شناسه زیر خدمت 18042389111)

پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی (شناسه زیر خدمت 18042389110)

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (شناسه زیر خدمت 18042380102)

رسیدگی به موارد خاص دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389102)

معرفی دانشجوی نمونه (شناسه زیر خدمت 18042389100)

اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور (شناسه زیر خدمت 18042382102)

در صورت نیاز به اصلاح مدارک باید چگونه عمل کرد؟
در هر محله در صورت نیاز به اصلاح مدارک با انتخاب گزینه “نیاز به بازبینی” فرم به همراه توضیحات مرتبط، به مرحله قبل بازگشته و امکان ویرایش وجود خواهد داشت.
مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست در فرایند تمدید مجوز مرکز آزفا چیست؟
ثبت و تکمیل اقلام اطلاعاتی مرتبط با دانشگاه که ذیل دسته هایی معین در فرم طبقه بندی و مشخص شده اند، بارگذاری طرحنامه و سایر مستندات مربوطه.
چه کسانی می توانند آغاز کننده فرایند تمدید مجوز مرکز آزفا باشند؟
کارشناسان دانشگاههای متقاضی تمدید مجوز مرکز آزفا شروع کننده فرایند می باشند.
در صورت نیاز به اصلاح مدارک باید چگونه عمل کرد؟
در هر محله در صورت نیاز به اصلاح مدارک با انتخاب گزینه “نیاز به بازبینی” فرم به همراه توضیحات مرتبط، به مرحله قبل بازگشته و امکان ویرایش وجود خواهد داشت.
مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست در فرایند صدور مجوز مرکز آزفا چیست؟
ثبت و تکمیل اقلام اطلاعاتی مرتبط با دانشگاه که ذیل دسته هایی معین در فرم طبقه بندی و مشخص شده اند، بارگذاری طرحنامه و سایر مستندات مربوطه
چه کسانی می توانند آغاز کننده فرایند صدور مجوز مرکز آزفا باشند؟
کارشناسان دانشگاه های متقاضی صدورمجوز مرکز آزفا شروع کننده فرایند می باشند.
در صورت نیاز به اصلاح مدارک باید چگونه عمل کرد؟
در هر محله در صورت نیاز به اصلاح مدارک با انتخاب گزینه “نیاز به بازبینی” فرم به همراه توضیحات مرتبط، به مرحله قبل بازگشته و امکان ویرایش وجود خواهد داشت.
مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست در فرایند تمدید مجوز جذب دانشجوی بین الملل چیست؟
ثبت و تکمیل اقلام اطلاعاتی مرتبط با دانشگاه که ذیل دسته¬هایی معین در فرم طبقه بندی و مشخص شده اند، بارگذاری طرحنامه و سایر مستندات مربوطه.
چه کسانی میتوانند آغاز کننده فرایند تمدید مجوز جذب دانشجوی بین الملل باشند؟
کارشناسان دانشگاه های متقاضی تمدید مجوز جذب دانشجوی بین الملل شروع کننده فرایند می باشند
در صورت نیاز به اصلاح مدارک باید چگونه عمل کرد؟
در هر محله در صورت نیاز به اصلاح مدارک با انتخاب گزینه “نیاز به بازبینی” فرم به همراه توضیحات مرتبط، به مرحله قبل بازگشته و امکان ویرایش وجود خواهد داشت.
مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست در فرایند صدور مجوز جذب دانشجوی بین الملل چیست؟
ثبت و تکمیل اقلام اطلاعاتی مرتبط با دانشگاه که ذیل دسته هایی معین در فرم طبقه بندی و مشخص شده اند، بارگذاری طرحنامه و سایر مستندات مربوطه.
چه کسانی می توانند آغاز کننده فرایند صدور مجوز جذب دانشجوی بین الملل باشند؟
کارشناسان دانشگاه های متقاضی صدور مجوز جذب دانشجوی بین الملل شروع کننده فرایند می باشند.
دلیل غیرفعال بودن دکمه 'اضافه کنید' در زمان درج سابقه تحصیلی بهنگام انتخاب رشته تحصیلی چیست؟
به هنگام عدم نمایش رشته بایستی گزینه"سایر" انتخاب شود. تا بعد از آن فیلد تایپ دستی نام رشته نمایش داده شده و نام رشته درج گردد. در غیراینصورت و با تایپ نام رشته به شکل دستی گزینه "اضافه کنید" همچنان غیر فعال باقی خواهد ماند.
چه دانشجویانی می توانند در فرایند درخواست پذیرش دانشجویان بورسیه ثبت نام شوند؟
تمام متقاضیانی که دارای ایمیل یکتا و غیرتکراری باشد. در غیراینصورت ثبت درخواست انجام نمی شود.
چه کسانی می توانند آغاز کننده فرایند درخواست پذیرش دانشجویان بورسیه باشند؟
جهت درخواست پذیرش بورسیه تنها سازمان معرف می-تواند آغاز کننده فرایند باشد.
بررسی دانشگاه های انتخاب شده توسط متقاضی تا چه زمانی طول میکشد؟
درخواست متقاضی برای پذیرش به صورت موازی به تمام دانشگاه¬های انتخاب شده ارسال میشود و تازمانیکه تمام دانشگاه¬ها بررسی و پاسخ ندهند، فرایند ادامه نخواهد یافت.
چه دانشجویانی می توانند در فرایند درخواست پذیرش دانشجویان بورسیه ثبت نام شوند؟
تمام متقاضیانی که دارای ایمیل یکتا و غیرتکراری باشد.
چه کسانی می توانند آغاز کننده فرایند درخواست پذیرش دانشجویان شهریه پرداز باشند؟
سه دسته از کاربران می توانند جهت ثبت درخواست برای تحصیل به صورت شهریه پرداز اقدام نمایند که به هنگام شروع فرایند مذکور بایستی درخواست دهنده با انتخاب گزینه های Applicant، University Expert و Admission Agency  مشخص شود
چگونه از نتیجه درخواست کمیسیون موارد خاص مطلع شویم؟
متقاضی با استفاده از کد پیگیری اعلان شده به ایشان، می¬تواند نتیجه بررسی درخواست خود را مشاهده نماید.
در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات و برای به روز رسانی اطلاعاتی که قبلا ثبت شده است، به چه صورت عمل کنیم؟
با توجه به عمومی بودن فرایند مربوطه، جهت ایجاد حساب و ثبت اولیه اطلاعات، باید با کد رهگیری وارد شد. بعد از ثبت اطلاعات، برای متقاضی کارپوشه ایجاد خواهد شد. در دفعات بعدی و برای  به روز رسانی اطلاعات متقاضی بایستی از طریق کارپوشه (نام کاربری و رمز عبور) وارد شده و اطلاعات را به روز رسانی نماید.
نمایش خطای “فرمت نامعتبر” به چه معنی می باشد؟
اقلام اطلاعاتی در فرم ثبت و به روزرسانی اطلاعات دارای اعتبارسنج بوده و اطلاعات باید متناسب با آن درج شوند، برای مثال، تاریخ تولد و صدور پاسپورت باید تا قبل از تاریخ رروز بوده و انقضای پاسپورت بعد از تاریخ روز باشد. همچنین امکان بارگذاری فایل با فرمتهای خاصی همچون pdf، jpg و jpeg امکانپذیر است. در غیر اینصورت و با ورود اطلاعات با شکلی به غیر از آنچه در فرم مشخص شده است، خطای فرمت نامعتبر نمایش داده خواهد شد.
ایجاد حساب کاربری یا به روز رسانی پروفایل به چه صورت انجام می شود؟
ایجاد حساب کاربری با ایمیل معتبر امکان پذیر است. پس از ورود و تایید ایمیل، فرم ورود و ثبت اطلاعات شخصی جهت ایجاد حساب نمایش داده خواهد شد.
اگر در فرآیند ثبت نام همکاران نام کاربری و رمز عبور به ایمیل ارسال نشد، باید چه کاری انجام داد؟
در این فرآیند لازم است در ابتدا کارشناس سازمان و در ادامه مدیر سازمان، ساخت حساب کاربری همکاران را تایید نمایند، لذا نام کاربری و رمز عبور پس از تایید کارشناس و مدیر سازمان به ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد. درصورت تایید یا رد درخواست در هر مرحله از فرآیند، نتیجه از طریق ایمیل به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد. بنابراین در صورتیکه ایمیل اطلاع رسانی دریافت نشد با واحد پشتیبانی (از طریق شماره تلفن: 02196664333یا سامانه تیکتینگ) تماس بگیرید.
معرفی یک نفر با چند نقش در سامانه ثبت نام همکاران دانشگاهی چگونه انجام می شود؟
در فرآیند ثبت نام همکاران، فیلد سمت شغلی، تایپ دستی است که مطابق با خواست متقاضی تکمیل می شود. همچنین، فیلد نقش در دانشگاه چندگزینه ای و قابل انتخاب به شکل چند مقداری است. بنابراین یک فرد می تواند چندین نقش مختلف را جهت معرفی انتخاب نماید.
در صورتیکه در فرآیند ثبت نام همکاران، نام دانشگاه در لیست نمایش داده شده در فرم موجود نباشد باید چه کاری انجام داد؟
1- نبود نام دانشگاه در لیست نمایش داده شده به معنای عدم دریافت مجوز جذب دانشجوی بین الملل از سوی دانشگاه درخواست کننده می باشد. بنابراین در اسرع وقت برای دریافت مجوز اقدام نموده و پس از آن با واحد پشتیبانی (از طریق شماره تلفن: 02196664333یا سامانه تیکتینگ) تماس بگیرید. 
2-در صورت داشتن مجوز و نبود نام دانشگاه درخواست کننده در لیست با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.
برای ثبت نام همکاران دانشگاهی چه مدارکی مورد نیاز است؟
1- تصویر و شماره نامه معرفی نامه
2- نامه معرفی نامه شامل نام و نام خانوادگی، سمت، شماره تلفن همراه، کد ملی، ایمیل و شماره ثبت دانشگاه متقاضی می باشد.
 
سوال 11
پاسخ 11
سوال 10
پاسخ 10
سوال 9
پاسخ 9
سوال 8
پاسخ 8
سوال 7
پاسخ 7
سوال 6
پاسخ 6
سوال 5
پاسخ 5
در سال های قبل دانشجو بوده ام اما دانشگاه من در حال حاضر منحل شده است. چگونه باید دانشگاه خود را پیدا کنم ؟
در صورتی که دانشگاه شما منحل و یا با دانشگاه های دیگر ادغام شده است می توانید با تماس و یا مراجعه به کارشناسان اداره کل امور دانش آموختگان سازمان، از محل جدید دانشگاه خود مطلع شوید.
آیا دریافت کد صحت صرفاً همان استعلام مدرک است؟
سامانه سجاد برای کلیه خدمات خود در پایان کدصحت 20 رقمی صادر می نماید بنابراین دریافت تاییدیه تحصیلی نیز مانند دیگر خدمات این سامانه در انتهای درخواست ، کد صحت 20 رقمی صادر می نماید. به عنوان مثال در صورتی که متقاضی ترجمه مدارک تحصیلی خود جهت اعزام به خارج از کشور هستید می توانید از منوی خدمات اداره کل امور دانشجویان داخل گزینه تایید مدراک تحصیلی جهت ترجمه را انتخابی نمایید. 
همچنین در صورتی که متقاضی دریافت تاییدیه تحصیلی ( جهت استعلام محل کار ، مقطع تحصیلی بالاتر ، کارت بازرگانی ، انواع انتخابات و ...) هستید می توانید درخواست دریافت تاییدیه تحصیلی ثبت نمایید که در سوالات قبل نحوه ثبت درخواست توضیح داده شده است. لازم به ذکر است در صورتی که دانشنامه و یا گواهی موقت از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت نموده اید و روی آنها کد صحت 20 رقمی درج شده باشد دیگر نیاز یه ثیت درخواست جدید نمی باشد. 
 ویا در صورتی که دانشجوی روزانه در دانشگاه های دولتی می باشید و متقاضی دریافت اصل مدرک تحصیلی خود می باشد ، باید از پروفایل خود وارد منوی خدمات ، اداره دانشجویان داخل ، گزینه لغو تعهد آموزش رایگان را انتخاب نمایید. و در نهایت نامه لغو تعهد که روی آن کد صحت 20 رقمی درج شده است را دریافت نمایید.  
بنابراین همانگونه که ذکر شد در تمامی خدمات سامانه سجاد کد صحت 20 رقمی صادر خواهد شد. 
مشکلات خود را در استفاده از سامانه چگونه می توانم مطرح نمایم؟
جهت ثبت مشکلات خود می توانید از طریق پروفایل خود در سامانه سجاد، قسمت ارتباط با پشتیانی سامانه و موضوع اصلی درخواست خود را دریافت تاییدیه تحصیلی انتخاب ، و مشکل خود را مطرح فرمایید.
من در سامانه Estelam.msrt.ir اطلاعاتم را وارد نموده ام ولی استعلام مدارک تحصیلی خود را نمی توانم دانلود نمایم؟
کلیه مدارک تحصیلی دانشگاههای دولتی وزارت علوم، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی ، فنی حرفه ای و فرهنگیان، جهت استعلام نیازمند دریافت تاییدیه تحصیلی از سامانه سجاد می باشند و کلیه دستگاه ها جهت استعلام مدارک تحصیلی ملزم به تنها استعلام کد صحت 20رقمی درج شده در تاییدیه تحصیلی و یا درج شده بر روی مدرک تحصیلی و یا گواهی موقت می باشند. بنابراین با ثبت درخواست دریافت تاییدیه تحصیلی در سامانه سجاد ، پس از طی نمودن مراحل تایید درخواست ، می توانید تاییدیه تحصیلی خود را از پروفایل خود دانلود نمایید.
آیا برای شرکت در انواع انتخابات نیاز به دریافت تاییدیه تحصیلی می باشد؟
کلیه مدارک تحصیلی دانشگاههای دولتی وزارت علوم، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی ، فنی حرفه ای و فرهنگیان، جهت استعلام نیازمند دریافت تاییدیه تحصیلی از سامانه سجاد می باشند و جهت شرکت در انواع انتخابات نیز نیاز به استعلام و در نتیجه دریافت تاییدیه تحصیلی می باشد. 
آیا برای دریافت کارت بازرگانی نیاز به دریافت تاییدیه تحصیلی می باشد؟
کلیه مدارک تحصیلی دانشگاه های دانشگاههای دولتی وزارت علوم، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی ، فنی حرفه ای و فرهنگیان، جهت استعلام نیازمند دریافت تاییدیه تحصیلی از سامانه سجاد می باشند و جهت دریافت کارت بازرگانی نیز نیاز به استعلام و در نتیجه دریافت تاییدیه تحصیلی می باشد. 
مدارک تحصیلی من یسیار قدیمی بوده(مثلا مربوط به 40 سال قبل) آیا باید جهت استعلام مدرک ، درخواست تاییدیه تحصیلی ثبت نمایم؟
کلیه مدارک تحصیلی دانشگاههای دولتی وزارت علوم، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی ، فنی حرفه ای و فرهنگیان، جهت استعلام نیازمند دریافت تاییدیه تحصیلی از سامانه سجاد می باشند.
مدارک مورد نیاز تسویه فرصت تحقیقاتی داخل چیست ؟
 تهیه گزارش کار با ذکر شروع و پایان دوره که تایید استاد راهنمای محل تحصیل و تحقیق را داشته باشد.
دریافت نامه خاتمه از معاونت محل تحقیق
نهایتا تمام مدارک بالا با تایید معاونت محل تحصیل از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای سازمان ارسال می شود.
مدارک مورد نیاز تمدید بیشتر از 1 سال برای فرصت تحقیقاتی داخل و خارج چیست؟
دریافت نامه استاد راهنمای محل تحقیق مبنی بر ضرورت تمدید که به تایید استاد راهنمای محل تحصیل رسیده باشد با ذکر مدت تمدید .
ارسال مدارک بالا با تایید معاونت محل تحصیل از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای سازمان ارسال می شود.
شرایط تمدید بدون دریافت کمک هزینه در فرصت تحقیقاتی داخل به چه صورت است ؟
به صورت کلی برای تمدید تا سقف 1 سال مطابق با شیوه نامه فرصت تحقیقاتی نیاز به نامه نگاری با سازمان وجود ندارد. فقط دانشجو در نظر داشته باشد که استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل از وضعیت دانشجو باخبر باشند.
مدارک مورد نیاز تمدید بیشتر از 1 سال برای فرصت تحقیقاتی خارج چیست؟
- دریافت نامه استاد راهنمای محل تحقیق مبنی بر ضرورت تمدید که به تایید استاد راهنمای محل تحصیل رسیده باشد با ذکر مدت تمدید .
- ارسال مدارک بالا با تایید معاونت محل تحصیل برای از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای سازمان ارسال می شود.
 
شرایط تمدید بدون دریافت کمک هزینه به چه صورت است؟
به صورت کلی برای تمدید تا سقف 1 سال مطابق با شیوه نامه فرصت تحقیقاتی نیاز به نامه نگاری با سازمان وجود ندارد. فقط دانشجو در نظر داشته باشد که استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل از وضعیت دانشجو باخبر باشند.
مدارک مورد نیاز تسویه فرصت تحقیقاتی خارج چیست؟
- دریافت گزارش کار  خارجی با ذکر شروع و پایان دوره  که تایید استاد راهنمای محل تحصیل را داشته باشد.
- صفحات پاسپورت که مهر ورود و خروج به  ایران و کشور محل تحقیق در آن ثبت شده باشد.
- نهایتا تمام مدارک بالا با تایید معاونت محل تحصیل برای از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای سازمان ارسال می شود.
من در سامانه سجاد درخواست دریافت تاییدیه تحصیلی ثبت نمودم ولی اطلاع ندارم که از کجا پیگیر تایید درخواست خود باشم؟
پس از ثبت، درخواست شما به دانشگاه محل تحصیلتان جهت بررسی و تایید ارسال خواهد شد. 
در دانشگاه های دولتی پس از تایید درخواست توسط دانشگاه تاییدیه تحصیلی در پروفایل شما قابل مشاهده است.
 
 در دانشگاه های غیرانتفاعی پس از تایید درخواست توسط دانشگاه ، درخواست به دانشگاه منتخب استانی ارسال شده و پس از تایید دانشگاه منتخب استانی تاییدیه تحصیلی در پروفایل شما قابل مشاهده است.
 
 در دانشگاه های پیام نور پس از تایید درخواست توسط دانشگاه واحد استانی ، درخواست به دانشگاه پیام نور واحد مرکزی ارسال شده و پس از تایید واحد مرکزی تاییدیه تحصیلی در پروفایل شما قابل مشاهده است.
 
در دانشگاه های علمی کاربردی پس از تایید درخواست توسط واحد استانی ، درخواست به علمی کاربردی واحد مرکزی ارسال شده و پس از تایید واحد مرکزی تاییدیه تحصیلی در پروفایل شما قابل مشاهده است.
 
در دانشگاه های فنی و حرفه ای پس از تایید درخواست توسط دانشگاه محل تحصیل ، درخواست به دانشگاه فنی و خرفه ای (مرکزی) ارسال شده و پس از تایید واحد مرکزی تاییدیه تحصیلی در پروفایل شما قابل مشاهده است.
 
در دانشگاه های فرهنگیان پس از تایید درخواست توسط واحد مرکزی ، تاییدیه تحصیلی در پروفایل شما قابل مشاهده است.
چگونه می توانم برای مدارک تحصیلی خود تاییدیه تحصیلی دریافت نمایم ؟
جهت دریافت تاییدیه تحصیلی ابندا باید در سامانه سجاد ثبت نام نموده و سپس از منوی خدمات ، اداره کل امور دانش آموختگان ، گزینه دریافت تاییدیه تحصیلی را انتخاب نمایید. (فایل راهنما و فیلم آموزشی نحوه ثبت درخواست در قسمت میز خدمت ، دانش آموختگان داخلی موجود می باشد.)
دانشجویان چه دانشگاههایی می توانند از طریق سامانه سجاد تاییدیه تحصیلی دریافت نمایند؟
دانشجویان دانشگاههای دولتی وزارت علوم، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی ، فنی حرفه ای و فرهنگیان امکان دریافت تاییدیه تحصیلی را از طریق این سامانه دارند. دانش آموختگان دانشگاه های خارجی نیز از طریق فرآیند "ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی" ذیل خدمات اداره کل امور دانش آموختگان امکان دریافت ارزشنامه دارای کد را دارند. دقت فرمائید که تاییدیه تحصیلی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه های علمیه در این سامانه صادر نمی شود.
امکان بارگذاری ویزا و بلیط را در فرصت تحقیقاتی خارج ندارم؟
برای بارگذاری ویزا و بلیط، باید دو  سوال که در این مرحله پرسیده می شود مشابه زیر پاسخ داده شود.
درخواست تغییر کشور دارید ؟ ندارم
درخواست تغییر شروع دوره دارید ؟ ندارم
سپس امکان بارگذاری ویزا و بلیط برای شما فراهم می شود. بعد بارگذاری ویزا و بلیط توسط متقاضی ،از کارشناس دانشگاه درخواست کنید ویزا و بلیط شما رو در سامانه تایید کنند.
 
مدارک مورد نیاز تسویه فرصت تحقیقاتی خارج چیست؟
- دریافت گزارش کار  خارجی با ذکر شروع و پایان دوره  که تایید استاد راهنمای محل تحصیل را داشته باشد.
- صفحات پاسپورت که مهر ورود و خروج به  ایران و کشور محل تحقیق در آن ثبت شده باشد.
- نهایتا تمام مدارک بالا با تایید معاونت محل تحصیل برای از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای سازمان ارسال می شود.
 
آیا در صورت اقامت بیشتر از 6 ماه کمک هزینه برای فرصت تحقیقاتی خارج به دانشجو تعلق می گیرد؟
خیر
شرایط تمدید بدون دریافت کمک هزینه به چه صورت است؟
به صورت کلی برای تمدید تا سقف 1 سال مطابق با شیوه نامه فرصت تحقیقاتی نیاز به نامه نگاری با سازمان وجود ندارد. فقط دانشجو در نظر داشته باشد که استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل از وضعیت دانشجو باخبر باشند.
مدارک مورد نیاز تمدید بیشتر از 1 سال برای فرصت تحقیقاتی خارج چیست؟
- دریافت نامه استاد راهنمای محل تحقیق مبنی بر ضرورت تمدید که به تایید استاد راهنمای محل تحصیل رسیده باشد با ذکر مدت تمدید .
- ارسال مدارک بالا با تایید معاونت محل تحصیل برای از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای سازمان ارسال می شود.
 
شرایط استفاده از تسهیلات فرصت تحقیقاتی خارج را چگونه می توانیم دریافت کنیم؟
1- https://scholarship.saorg.ir
2-  فرصت تحقیاتی ----> فرصت تحقیاتی دکتری داخل یا خارج ----> جزئیات -----> شیوه نامه 
کمک هزینه چه موقع و چگونه به دانشجو جهت فرصت تحقیقاتی خارج تعلق می گیرد؟
1- ابتدا ویزا و بلیط در سامانه بارگذاری می شود.
2- دانشگاه تایید می کند.
3- حکم توسط سازمان صادر می شود.
4- پرداخت ریالی طبق مفاد مندرج در حکم توسط امور مالی دانشگاه به حساب دانشجو واریز می شود.
5- دانشجو با نامه ی ارزی که در پروفایل خود فعال شده است به یکی از شعبات بانک ملی مراجعه می کند.
 
آیا نامه ارزی برای فرصت تحقیقاتی خارج باید امضا داشته باشد؟
خیر – امضا لازم نیست.  با کد ناخدا که در نامه ارزی ثبت شده  است پرداخت توسط بانک صورت می گیرد.
شرایط استفاده از تسهیلات فرصت تحقیقاتی داخل را چگونه می توانیم دریافت کنیم؟
1- https://scholarship.saorg.ir
2-فرصت تحقیاتی ----> فرصت تحقیاتی دکتری داخل یا خارج ----> جزئیات -----> شیوه نامه 
نحوه دریافت کمک هزینه پژوهش فرصت تحقیقاتی داخل به چه صورت است؟
درصورتی که دانشگاه محل تحقیق زیر مجموعه وزارت علوم باشد کمک هزینه پژوهش مستقیما در وجه دانشگاه محل تحقیق و درصورتی که دانشگاه محل تحقیق زیر مجموعه وزارت علوم نباشد کمک هزینه پژوهش به دانشگاه محل تحصیل و از آنجا به محل تحقیق واریز می شود که با ارائه فاکتور به محل تحقیق طبق بندهای حکم قابل دریافت است
مقرری فرصت تحقیقاتی داخل چگونه تعیین می شود؟
مقرری ماهیانه فرصت داخل براساس شهر محل تحقیق تعیین می شود.
دانشجویان شبانه می توانند از فرصت تحقیقاتی داخل استفاده کنند؟
بله- شرایط در تبصره 3 ماده 2 شیوه نامه فرصت تحقیقاتی
درصورتی که دانشگاه محل تحصیل و فرصت تحقیقاتی داخل یک شهر باشد مقرری به دانشجو تعلق می گیرد؟
خیر- تبصره 19 ماده 4  شیوه نامه
آیا در فرصت تحقیقاتی داخل مدرک زبان لازم است ؟
طبق شیوه نامه در حال حاضر مدرک زبان  لازم نیست.
مدارک مورد نیاز تسویه فرصت تحقیقاتی خارج چیست ؟
 دریافت گزارش کار  خارجی با ذکر شروع و پایان دوره  که تایید استاد راهنمای محل تحصیل را داشته باشد.
صفحات پاسپورت که مهر ورود و خروج به  ایران و کشور محل تحقیق در آن ثبت شده باشد.
نهایتا تمام مدارک بالا با تایید معاونت محل تحصیل از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای سازمان ارسال می شود.
 
 
مدارک مورد نیاز تسویه فرصت تحقیقاتی داخل چیست ؟
 تهیه گزارش کار با ذکر شروع و پایان دوره که تایید استاد راهنمای محل تحصیل و تحقیق را داشته باشد.
دریافت نامه خاتمه از معاونت محل تحقیق
نهایتا تمام مدارک بالا با تایید معاونت محل تحصیل از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای سازمان ارسال می شود.
 
 
مدارک مورد نیاز تمدید بیشتر از 1 سال برای فرصت تحقیقاتی داخل و خارج چیست؟
دریافت نامه استاد راهنمای محل تحقیق مبنی بر ضرورت تمدید که به تایید استاد راهنمای محل تحصیل رسیده باشد با ذکر مدت تمدید .
ارسال مدارک بالا با تایید معاونت محل تحصیل از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای سازمان ارسال می شود.
آیا در صورت اقامت بیشتر از 6 ماه کمک هزینه برای فرصت تحقیقاتی داخل به دانشجو تعلق می گیرد؟
خیر، تعلق نمی گیرد.
شرایط تمدید بدون دریافت کمک هزینه در فرصت تحقیقاتی داخل به چه صورت است ؟
به صورت کلی برای تمدید تا سقف 1 سال مطابق با شیوه نامه فرصت تحقیقاتی نیاز به نامه نگاری با سازمان وجود ندارد. فقط دانشجو در نظر داشته باشد که استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل از وضعیت دانشجو باخبر باشند.
در سامانه سجاد برای فرصت تحقیقاتی داخل ثبت نام کرده ام، ادامه کار رو از کجا پیگیری کنم ؟
بعد از ثبت هر درخواست توسط دانشجو ، کار  در کارتابل کارشناس فرصت دانشگاه  قرار می گیرد – ادامه کار را با کارشناس دانشگاه هماهنگ نمایید.
آیا نامه موافقت می تواند از استاد راهنمای محل تحقیق یا دانشکده در فرصت تحقیقاتی داخل موثر باشد ؟
خیر- حتما موافقت از معاونت دانشگاه  مقصد لازم است.
فرصت تحقیقاتی داخل چند ضامن لازم دارد ؟
1 ضامن (طبق شرایط ضامنین در شیوه نامه)
در صورتی که موسسه محل تحقیق زیرمجموعه وزارت علوم نباشد( مثل علوم پزشکی ها یا جهاد کشاورزی) امکان ثبت فرصت تحقیقاتی داخل، نام موسسه محل تحقیق وجود ندارد ؟
برای ثبت موسسه محل تحقیق در صورتی که زیرمجموعه وزارت علوم نباشد  باید ابتدا سایر موسسات انتخاب و سپس در قسمت پذیرش محل تحقیق نام موسسه تایپ شود.
من در سامانه codesehat.ir استعلام مدارک تحصیلی خود را گرفته ام ولی اطلاعاتی نمایش داده نمیشود؟
کلیه مدارک تحصیلی دانشگاه های دولتی وزارت علوم، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی ، فنی حرفه ای و فرهنگیان جهت استعلام، نیازمند دریافت تاییدیه تحصیلی از سامانه سجاد می باشند و کلیه دستگاه ها جهت استعلام مدارک تحصیلی ملزم به تنها استعلام کد صحت 20رقمی درج شده در تاییدیه تحصیلی و یا درج شده بر روی مدرک تحصیلی و یا گواهی موقت می باشند. بنابراین با ثبت درخواست دریافت تاییدیه تحصیلی در سامانه سجاد، پس از طی نمودن مراحل تایید درخواست، می توانید تاییدیه تحصیلی خود را از پروفایل خود دانلود نمایید.
آیا برای شرکت در انواع انتخابات نیاز به دریافت تاییدیه تحصیلی می باشد؟
کلیه مدارک تحصیلی دانشگاه های دولتی وزارت علوم، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی ، فنی حرفه ای و فرهنگیان جهت استعلام، نیازمند دریافت تاییدیه تحصیلی از سامانه سجاد می باشند و جهت شرکت در انواع انتخابات نیز نیاز به استعلام و در نتیجه دریافت تاییدیه تحصیلی می باشد. 
آیا برای دریافت کارت بازرگانی نیاز به دریافت تاییدیه تحصیلی می باشد؟
کلیه مدارک تحصیلی دانشگاه های دولتی وزارت علوم، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی ، فنی حرفه ای و فرهنگیان جهت استعلام، نیازمند دریافت تاییدیه تحصیلی از سامانه سجاد می باشند و جهت دریافت کارت بازرگانی نیز نیاز به استعلام و در نتیجه دریافت تاییدیه تحصیلی می باشد. 
مدارک تحصیلی من بسیار قدیمی بوده (مثلا مربوط به 40 سال قبل) آیا باید جهت استعلام مدرک ، درخواست تاییدیه تحصیلی ثبت نمایم؟
کلیه مدارک تحصیلی دانشگاه های دولتی وزارت علوم، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی ، فنی حرفه ای و فرهنگیان جهت استعلام، نیازمند دریافت تاییدیه تحصیلی از سامانه سجاد می باشند.
در سال های قبل دانشجو بوده ام اما دانشگاه من در حال حاضر منحل شده است. چگونه باید دانشگاه خود را پیدا کنم؟
در صورتی که دانشگاه شما منحل و یا با دانشگاه های دیگر ادغام شده است می توانید با تماس و یا مراجعه به کارشناسان اداره کل امور دانش آموختگان سازمان، از محل جدید دانشگاه خود مطلع شوید.
آیا دریافت کد صحت صرفاً همان استعلام مدرک است؟
سامانه سجاد برای کلیه خدمات خود در پایان کدصحت 20 رقمی صادر می نماید بنابراین دریافت تاییدیه تحصیلی نیز مانند دیگر خدمات این سامانه در انتهای درخواست ، کد صحت 20 رقمی صادر می نماید. به عنوان مثال در صورتی که متقاضی ترجمه مدارک تحصیلی خود جهت اعزام به خارج از کشور هستید می توانید از منوی خدمات اداره کل امور دانشجویان داخل گزینه تایید مدراک تحصیلی جهت ترجمه را انتخابی نمایید. 
همچنین در صورتی که متقاضی دریافت تاییدیه تحصیلی (جهت استعلام محل کار ، مقطع تحصیلی بالاتر ، کارت بازرگانی ، انواع انتخابات و ...) هستید می توانید درخواست دریافت تاییدیه تحصیلی ثبت نمایید که در سوالات قبل نحوه ثبت درخواست توضیح داده شده است. لازم به ذکر است در صورتی که دانشنامه و یا گواهی موقت از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت نموده اید و روی آنها کد صحت 20 رقمی درج شده باشد دیگر نیاز یه ثیت درخواست جدید نمی باشد. 
 ویا در صورتی که دانشجوی روزانه در دانشگاه های دولتی می باشید و متقاضی دریافت اصل مدرک تحصیلی خود می باشد ، باید از پروفایل خود وارد منوی خدمات ، اداره دانشجویان داخل ، گزینه لغو تعهد آموزش رایگان را انتخاب نمایید. و در نهایت نامه لغو تعهد که روی آن کد صحت 20 رقمی درج شده است را دریافت نمایید.  
بنابراین همانگونه که ذکر شد در تمامی خدمات سامانه سجاد کد صحت 20 رقمی صادر خواهد شد. 
مشکلات خود را در استفاده از سامانه چگونه می توانم مطرح نمایم؟
جهت ثبت مشکلات خود می توانید از طریق پروفایل خود در سامانه سجاد، قسمت ارتباط با پشتیانی سامانه و موضوع اصلی درخواست خود را دریافت تاییدیه تحصیلی انتخاب ، و مشکل خود را مطرح فرمایید.
من در سامانه سجاد درخواست دریافت تاییدیه تحصیلی ثبت نمودم ولی اطلاع ندارم که از کجا پیگیر تایید درخواست خود باشم؟
پس از ثیت ، درخواست شما به دانشگاه محل تحصیلتان جهت بررسی و تایید ارسال خواهد شد. 

•    در دانشگاه های دولتی پس از تایید درخواست توسط دانشگاه تاییدیه تحصیلی در پروفایل شما قابل مشاهده است.
•    در دانشگاه های غیرانتفاعی پس از تایید درخواست توسط دانشگاه ، درخواست به دانشگاه منتخب استانی ارسال شده و پس از تایید دانشگاه منتخب استانی تاییدیه تحصیلی در پروفایل شما قابل مشاهده است.
•    در دانشگاه های پیام نور پس از تایید درخواست توسط دانشگاه واحد استانی ، درخواست به دانشگاه پیام نور واحد مرکزی ارسال شده و پس از تایید واحد مرکزی تاییدیه تحصیلی در پروفایل شما قابل مشاهده است.
•    در دانشگاه های علمی کاربردی پس از تایید درخواست توسط واحد استانی ، درخواست به علمی کاربردی واحد مرکزی ارسال شده و پس از تایید واحد مرکزی تاییدیه تحصیلی در پروفایل شما قابل مشاهده است.
•    در دانشگاه های فنی و حرفه ای پس از تایید درخواست توسط دانشگاه محل تحصیل ، درخواست به دانشگاه فنی و خرفه ای (مرکزی) ارسال شده و پس از تایید واحد مرکزی تاییدیه تحصیلی در پروفایل شما قابل مشاهده است.
•    در دانشگاه های فرهنگیان پس از تایید درخواست توسط واحد مرکزی ، تاییدیه تحصیلی در پروفایل شما قابل مشاهده است.
 
چگونه می توانم برای مدارک تحصیلی خود تاییدیه تحصیلی دریافت نمایم ؟
جهت دریافت تاییدیه تحصیلی ابندا باید در سامانه سجاد ثبت نام نموده و سپس از منوی خدمات ، اداره کل امور دانش آموختگان ، گزینه دریافت تاییدیه تحصیلی را انتخاب نمایید. (فایل راهنما و فیلم آموزشی نحوه ثبت درخواست در قسمت میز خدمت ، دانش آموختگان داخلی موجود می باشد.)
دانشجویان چه دانشگاههایی می توانند از طریق سامانه سجاد تاییدیه تحصیلی دریافت نمایند؟
دانشجویان دانشگاههای دولتی وزارت علوم، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی ، فنی حرفه ای و فرهنگیان امکان دریافت تاییدیه تحصیلی را از طریق این سامانه دارند. دانش آموختگان دانشگاه های خارجی نیز از طریق فرآیند "ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی" ذیل خدمات اداره کل امور دانش آموختگان امکان دریافت ارزشنامه دارای کد را دارند. دقت فرمائید که تاییدیه تحصیلی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه های علمیه در این سامانه صادر نمی شود.
برای ثبت درخواست حساب کاربری در سامانه جامع دانشجویان بین المللی به چه مدارکی نیاز دارم؟
تصویر عکس پرسنلی، تصویر تمام صفحات پاسپورت، تصویر شناسه پاسپورت، تصویر ریز نمرات، تصویر مدرک تحصیلی و در صورت انتخاب گزینه family card تصویر کارت مربوطه برای ثبت درخواست حساب کاربری در سامانه نیاز است.
مخاطبین ساخت حساب کاربری در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی چه کسانی هستند؟
دانشجویان بین المللی که داخل ایران هستند، مخاطبین ساخت حساب کاربری می باشند.
برای ثبت درخواست ثبت نام همکاران دانشگاهی در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی به چه مدارکی نیاز دارم؟
تصویر فرم ECE برای ثبت درخواست مربوطه نیاز است.
آدرس سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی جهت ثبت نام همکاران دانشگاهی چیست؟
شما میتوانید جهت ثبت نام همکاران دانشگاهی در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی به آدرس http://esrv.saorg.ir مراجعه فرمایید.
برای ثبت درخواست دانشنامه در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی به چه مدارکی نیاز دارم؟
تصویر پاسپورت و تصویر خروج قطعی برای ثبت درخواست دانشنامه در سامانه دانشجویان بین الملل نیاز است.
مخاطبین فرایند کمیسیون موارد خاص در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی چه کسانی هستند؟
دانشجویان بین المللی که در حال تحصیل در ایران هستند.
برای ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی به چه مدارکی نیاز دارم؟
برای ثبت درخواست مربوطه تصویر مستندات شرایط خاص ، نیاز است.
مخاطبین فرایند درخواست دانشنامه در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی چه کسانی هستند؟
مخاطبین این فرآیند، دانشجویان بین المللی که در حال تحصیل در ایران هستند، می باشند.
آدرس سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی جهت ساخت حساب کاربری چیست؟
شما میتوانید جهت ساخت حساب کاربری در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی به آدرس http://esrv.saorg.ir مراجعه فرمایید.
ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی شامل چه مواردی می شود؟
درخواست کميسيون موارد خاص شامل (طلاق - روان شناختی – پزشکی - فوت نزدیکان  و سایر موارد) با شرح شرایط خاص همراه با مستندات شرایط خاص می شود.
آدرس سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی جهت ثبت درخواست دانشنامه چیست؟
شما میتوانید جهت ثبت درخواست دانشنامه در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی به آدرس http://esrv.saorg.ir مراجعه فرمایید.
آيين نامه پذيرش قهرمانان ورزشی را از چه سامانه ای دریافت کنم؟
آيين نامه پذيرش قهرمانان ورزشی در سايت اداره کل تربيت بدنی به آدرس https://uso.saorg.ir  در دسترس است.
مخاطبین فرآيند پذيرش دانشجويان قهرمان ورزشی شامل چه افرادی می شود؟
مخاطبین فرآيند پذيرش دانشجويان قهرمان ورزشی شامل قهرمانان ورزشی متقاضی تحصيل در دانشگاهها مطابق با آيين نامه پذيرش قهرمانان ورزشی می شود.
پس از ثبت نام در سامانه سجاد، درخواست پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی در سربرگ خدمات وجود ندارد؟
پس از ثبت نام و ورود به سامانه سجاد می بایست اقدام به تکمیل پروفایل خود نمایید و مراحل تکمیل پروفایل را تا ثبت نهایی آن تکمیل فرمایید. سپس درخواست پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی در سربرگ خدمات / زیر منوی اداره کل تربیت بدنی> منوی درخواست درخواست پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی قابل مشاهده است.
چرا فرم دانشنامه به دانشجویان بین المللی برای من فعال نیست؟
دقت داشته باشید جهت فعالسازی فرم دانشنامه به دانشجویان بین المللی لازم است، در زمان ایجاد حساب کاربری > در قسمت اطلاعات اقامت > می بایست در حال حاضر در ایران اقامت داشته باشید و وضعیت تحصیلی شما دانشجو باشد.
چگونه فرایند دریافت دانشنامه دانشجویان بین المللی را انجام دهم ؟
ابتدا در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. < از قسمت ورود پس از ورود نام کاربری و رمز عبور > وارد میز کار خود می شوید .> با انتخاب گزینه آغاز کار جدید > و باز کردن سربرگ امور دانشجویان بین المللی > گزینه تحویل دانشنامه به دانشجویان بین المللی را انتخاب فرمایید. سپس فرم دانشنامه به دانشجویان بین المللی را تکمیل و ارسال نمایید.
شرایط ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص چیست؟
در زمان ایجاد حساب کاربری لازم است که اقامت ایران را داشته باشید و همچنین وضعیت تحصیلی شما دانشجو باشد.
چگونه میتوانم درخواست کمیسیون موارد خاص خود را ثبت نمایم ؟
لطفا ابتدا حساب کاربری خود را ایجاد و تکمیل فرمایید. پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور > از طریق گزینه ورود > انتخاب گزینه ی آغاز کار جدید > و باز کردن سربرگ امور دانشجویان بین المللی > گزینه کمسیون موارد خاص را انتخاب فرمایید.
کد تاییدیه صحت سنجی به آدرس ایمیل را دریافت نکرده ام ؟
کد تاییدیه بلافاصاله پس از درج ایمیل و فشردن دکمه ثبت و ارسال، به صندوق دریافت (Inbox) شما ارسال می گردد.در صورت عدم مشاهده حتما هرزنامه (Spam) ایمیل خود را بررسی فرمایید.
ویژگی های پسورد قوی و مورد تایید در فرایند ایجاد حساب کاربری چیست ؟
رمز عبور می بایست حداقل 8 حرف، شامل حروف کوچک و حروف بزرگ، عدد و کاراکتر خاص باشد.
به طور مثال : @1234567Aa
چه زمانی برای تهیه معرفی نامه نقش موردخواست و دریافت شماره معرفی نامه در پروتکل ECE دبیرخانه اقدام نماییم؟
به دلیل الزامی بودن بارگذاری معرفی نامه در طی ثبت فرایند، قبل از تکمیل فرم نسبت به تهیه معرفی نامه  نقش مورد درخواست و دریافت شماره معرفی نامه اقدام نمایید. در زمان ثبت درخواست تصویر نامه مذکور به همراه شماره نامه آن بارگذاری می گردد.
نامه معرفی نامه چیست و از کجا تهیه کنم ؟
در این نامه به صورت رسمی، فرد مورد نظر دانشگاه برای نقش مورد درخواست معرفی میشود. الزم است این نامه در پروتکل های رسمی دانشگاه صادرکننده بوده و دارای شماره نامه رسمی و قابل پیگری باشد. بنابراین با هماهنگی دبیرخانه دانشگاه، شماره نامه  ارسال شده به سازمان را داخل کادر شماره نامه معرفی درج نمایید.
در صورتی که موسسه محل تحقیق زیرمجموعه وزارت علوم نباشد( مثل علوم پزشکی ها یا جهاد کشاورزی) امکان ثبت ، نام موسسه محل تحقیق وجود ندارد ؟
برای ثبت موسسه محل تحقیق در صورتی که زیرمجموعه وزارت علوم نباشد  باید ابتدا سایر موسسات انتخاب و سپس در قسمت پذیرش محل تحقیق نام موسسه تایپ شود.
تاریخ اعتبار مجوز از چه زمان تا چه زمانی است؟
از زمان صدور مجوز به مدت یک سال


 
در هنگام ثبت نام اولیه در سامانه سجاد کد ورود به سامانه که از طریق پیامک ارسال می شود اعلام نمی گردد چقدر طور می کشد؟ چگونه سریعتر کد را دریافت نماییم؟
به علت ترافیک سایت گاهی ارسال پیامک با مشکل مواجه است، لطفا در این صورت از گزینه تماس پیگیری کنید.
(در مورد پرونده متقاضیانی که مدارک خود را کامل بارگذاری ننموده اند به طور مثال فقط صفحه اول شناسنامه را بارگذاری نموده اند) چگونه می توانیم مدارک قبلی را حذف و مدارک را مجدد بارگذاری و ارسال نماییم؟
 از گزینه خذف استفاده کنید وبرای سایر اشکالات سامانه با شماره پشتیبانی مندرج در صفحه اصلی استفاده کنید.
پس از ثبت نام و دریافت کد پیگیری زمان مصاحبه چه زمانی می باشد وچگونه اعلام می شود؟
به محض ثبت نهایی دربازه زمانی حد اکثر( 14 روز) از طریق ایمیل به متقاضی زمان مراجعه حضوری جهت مصاحبه اطلاع داده می شود.
شرايط ثبت درخواست مجوز موسسات اعزام چيست؟
متقاضی حتما بايد متاهل باشد، در زمان ثبت درخواست حداقل 30 سال تمام باشد وحداقل دارای مدرک کارشناسی يا بالاتر  باشد.
درخواست ثبت شده را چگونه می توانم پيگيری نمايم؟
ابتدا وارد سامانه شويد > سپس از منوی کارتابل >  وضعيت رسيدگی به درخواست خود را مشاهده و پيگيری نمائيد.
چرا امکان ثبت درخواست برای من نيست و سامانه پيام خطا می دهد؟
بايد از درگاه ملی مجوز ها به آدرس g4b.ir  اقدام نماييد و پس از ثبت اطلاعات در آن سامانه به سامانه سجاد ارجاع داده ميشويد و در نهايت درخواست خود را در سامانه سجاد ثبت نماييد و كد پيگيري دريافت نمائيد.
من رمز خود را فراموش كرده ام. چگونه می توانم رمز جديد بگيرم؟
اگر پيش از اين ثبت نام انجام داده ايد و رمز را فراموش کرده ايد، در قسمت ورود به سامانه گزينه (رمزتان را گم كرده ايد) را انتخاب و رمز جديد انتخاب کنيد.
من گذرواژه خود را فراموش كرده ام و تلفن همراه قبلی ام در دسترس نيست .چگونه می توانم گذرواژه جديد بگيرم؟
اگر پيش از اين ثبت نام انجام داده ايد ، با هر شماره موبايلی كه بنام خود شما باشد امكان بازيابی گذرواژه وجود دارد.
نام دانشگاه من و يا نام رشته و گرايش در ليست نيست و يا مطابقت ندارد.
ليست رشته و گرايش ها مطابق ليست دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش است.طبق راهنمايی زير اقدام نماييد اگر باز هم موفق نشديد عنوان دقيق دانشگاه و يا رشته و گرايش و مقطع خود را در بخش پشتيبانی سامانه اعلام نماييد.(راهنمايی : در انتخاب رشته دقت نماييد و دقيقا طبق نوع دانشگاه خود رشته را انتخاب كنيد.مثلا اگر علمی کاربردی هستيد فقط از رشته های علمی کاربردی انتخاب نماييد.در انتخاب پيوسته و يا ناپيوسته بودن مقاطع هم دقت شود. جزئيات ترتيب مقاطع تحصيلی در چارت راهنمای مقاطع تحصيلی که در بالای صفحه ورود مقاطع تحصيلی است تشريح شده است.)
من ثبت نام خود را در سامانه سجاد انجام داده ام ولی كد پيگيری دريافت نكرده ام.
پس از ثبت نام اوليه >  بايد از منوی ورود با نام کاربری و گذرواژه وارد سامانه شويد > و از منوی خدمات درخواست خود را ثبت نمائيد > و سپس کد پيگيری دريافت نمائيد.
برای ويرايش مقاطع تحصيلی چگونه می توانم اقدام کنم؟
از منوی ويرايش پروفايل > بخش مقاطع تحصيلی > طبق فايل راهنما (مندرج در ميز خدمت) مقاطع تحصيلی  خود را از بالاترين مقطع گذرانده شده و يا شاغل به تحصيل تا پايين ترين مقطع تکميل نماييد. مقطع ديپلم اجباری نيست.   
چگونه می توانم اطلاعات پروفايل خود را ويرايش نمايم؟
برای ويرايش اطلاعات پروفايل ,مقاطع تحصيلی و يا ايميل ابتدا از منوی ويرايش (يا تكميل) پروفايل اقدام نماييد . اين گزينه پس از ورود به سامانه، در گوشه بالا سمت راست صفحه قرار دارد.
چگونه درخواست خود را ويرايش کنم ؟
اگر درخواست شما در مرحله بررسی دانشگاه می باشد با دانشگاه تماس بگيريد تا گزينه نياز به بازبينی را برای شما فعال نمايند. در آنصورت امكان ويرايش برای شما فراهم خواهد شد.  پس از آن روی كد پيگيری آبی رنگ درخواست ثبت شده خود كليك نماييد.اصلاحات را روی همان درخواست ثبت شده انجام دهيد و در انتها گزينه بروزرسانی (ثبت) را كليك نماييد. درخواست جديدی ثبت نكنيد.( دقت نماييد گزينه هايی مثل رشته، گرايش ، تاريخ و .. امکان ويرايش پس از ثبت درخواست ندارند بنابراين در چنين مواردی دانشگاه بايد درخواست را عدم تاييد نمايد تا درخواست جديدی ثبت نماييد).
من قبلا با شماره موبايل خود ثبت نام کرده ام آيا می توانم با شماره خود برای ديگران هم ثبت نام نمايم؟
خير- با هر شماره موبايل و آدرس ايميل تنها يک بار امکان ثبت نام هست .
درهنگام ثبت نام سامانه پيام خطا ميدهد که با اين کد ملی قبلا ثبت نام انجام شده است و اجازه ثبت نام به من نميدهد.بايد چکار کنم؟
نيازی به ثبت نام دوباره نيست.از منوی ورود به سامانه >گزينه (رمز خود را گم کرده ام) > را انتخاب و با ورود شماره موبايل> رمز جديد انتخاب کنيد.
من کد ملی خود را اشتباه وارد کرده ام آيا امکان ويرايش کد ملی وجود دارد؟
خير- در صورت ثبت اشتباه کد ملی امکان ويرايش کد ملی نيست و متقاضی بايد با کد ملی درست خود دوباره ثبت نام نمايد.
چرا امکان ثبت درخواست برای من نيست و سامانه پيام خطا می دهد؟
بايد از درگاه ملی مجوز ها به آدرس g4b.ir  اقدام نماييد و پس از ثبت اطلاعات در آن سامانه به سامانه سجاد ارجاع داده ميشويد و در نهايت درخواست خود را در سامانه سجاد ثبت نماييد و كد پيگيری دريافت نمائيد.
درخواست ثبت شده را چگونه می توانم پيگيری نمايم؟
ابتدا وارد سامانه شويد > سپس از منوی کارتابل >  وضعيت رسيدگی به درخواست خود را مشاهده و پيگيری نمائيد.
قصد دارم مدارک خود را تاييد و ترجمه نمايم. چگونه اقدام کنم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای تاييد مدارك جهت ترجمه رسمی اقدام نماييد. دقت نماييد كه حتما مقاطع مورد نظر خود را در قسمت تكميل (ويرايش) پروفايل، در مرحله سوم وارد نماييد. تاييد مدارک دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت نيز از طريق اين سامانه انجام نمی شود.
چرا در منوی خدمات مقاطع تحصيلی من را نمايش نمی دهد؟
به منوی ويرايش پروفايل رفته و در مرحله سوم مقاطع تحصيلی خود را اصلاح، حذف و يا اضافه نماييد و تا مرحله آخر پيش برويد تا ثبت شود. تاييد مدارک دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت نيز از طريق اين سامانه انجام نمی شود.
دانشگاه از من خواسته تاريخ تحصيلی ( رشته؛ گرايش ، وضعيت تحصيلی و ...) خود را ويرايش کنم. در قسمت ويرايش پروفايل انجام داده ام اما بر روی درخواستم انجام نمی شود؟
در زمان ثبت درخواست اطلاعات از پروفايل فراخوانی و ثبت می شوند ، بنابراين بعد از ثبت درخواست تغييرات پروفايل از قبيل ( رشته، گرايش، تاريخ و ...) بر روی درخواست ثبت شده اعمال نخواهد شد. اگر پس از ثبت درخواست در پروفايل تغييری ايجاد کرده ايد، پروفايل را به حالت اوليه برگردانيد ( زمان ثبت درخواست) سپس درخواست را بروزرسانی کرده تا به دانشگاه منتقل شود. پس از آن دانشگاه گزينه عدم تاييد را انتخاب کند تا درخواست شما لغو شود. سپس پروفايل خود را اصلاح کرده و درخواست جديدی ثبت نماييد. ( اگر برای همان مقطع و همان مدارک درخواست ثبت شود هزينه کسر نخواهد شد).
مدت زمان زيادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما تاييد نشده است. چقدر زمان می برد؟
زمان 7 روز کاری بعد از تاييد مراحل دانشگاهی و از شروع بررسی سازمان  امور دانشجويان در نظر بگيريد. ( دقت نماييد تاييد ابتدا در مراحل دانشگاهی انجام می شود و سپس به سازمان دانشجويان ارجاع داده می شود. تاييد در مراحل دانشگاهی را خودتان پيگيری نماييد و زمان تاييد دانشگاه را به زمان فوق اضافه نماييد.)
با آن که اطلاعات مقاطع تحصيلی خود را کامل وارد کرده ام اما در قسمت خدمات خطا می دهد و اجازه ثبت درخواست نمی دهد؟
اولا توجه داشته باشيد که تاييد مدارک دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت از طريق اين سامانه انجام نمی گيرد.
دوما اطلاعات در قسمت ويرايش پروفايل با اطلاعات در قسمت ثبت درخواست کاملا بايد يکسان باشند. ( تمام گزينه های مقطع مورد نظر). مثلا اگر شما در قسمت ويرايش پروفايل در مرحله سوم وضعيت مقطع کارشناسی خود را شاغل به تحصيل انتخاب کرده ايد در هنگام ثبت درخواست نمی توانيد وضعيت را فارغ التحصيل انتخاب کنيد.
دانشجويان چه دانشگاههايی می توانند از طريق سامانه سجاد گواهی اشتغال به تحصيل دريافت کنند؟
دانشجويان دانشگاههای دولتی وزارت علوم، غير انتفاعی، پيام نور، علمي کاربردی و فنی حرفه ای امکان دريافت گواهی اشتغال به تحصيل از طريق اين سامانه را دارند. دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در دانشگاههای خارجی از طريق فرآيند "صدور گواهی اشتغال به تحصيل دانشجويان خارج" ذيل خدمات اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج ، امکان دريافت اين گواهی را دارند. دقت فرمائيد که گواهی اشتغال به تحصيل دانشجويان دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در اين سامانه صادر نمی شود.
زمانی که درخواست گواهی اشتغال به تحصيل ثبت می کنم، با اين پيام مواجه می شوم که شما در دو دانشگاه شاغل به تحصيل هستيد. امکان صدور گواهی وجود ندارد. برای رفع اين مشکل چه راهکاری وجود دارد ؟
گواهی اشتغال به تحصيل، بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه های آموزشی دانشگاهها صادر می شود. شما می توانيد سوابق تحصيلی خود را در سامانه استعلام مدرک تحصيلی وزارت علوم به آدرس http://estelam.msrt.ir  مشاهده نماييد و در صورت وجود هرگونه مغايرت، مشکل را با دانشگاه مربوطه مطرح و رفع نماييد.
در فرم ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصيل، نام رشته تحصيلی نمايش داده نمی شود و امکان وارد کردن آن نيز وجود ندارد.
گواهی اشتغال به تحصيل، بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه های آموزشی دانشگاهها صادر می شود. شما می توانيد سوابق تحصيلی خود را در سامانه استعلام مدرک تحصيلی وزارت علوم به آدرس http://estelam.msrt.ir  مشاهده نماييد و در صورت وجود هرگونه مغايرت، مشکل را با دانشگاه مربوطه مطرح و رفع نماييد.
در سامانه پرداخت انجام شده ولی فايل گواهی دريافت نشده است.
در صورتی که در فرم ثبت درخواست، نام سازمان مخاطب را از ليست سازمانهای موجود در سامانه انتخاب کرديد، گواهی شما بلافاصله پس از پرداخت صادر شده و در کارتابل قابل مشاهده و دريافت است. اگر نام سازمان مخاطب شما در ليست موجود نيست، بايد گزينه ساير را انتخاب و نام سازمان مخاطب را وارد کنيد. در اين حالت، درخواست شما بايد توسط کارشناس بررسی شود که حداکثر در دو روز کاری انجام می شود. پس از تاييد کارشناس، گواهی صادر شده و در کارتابل قابل دريافت خواهد بود.
برای دريافت تاييديه گواهی اشتغال به تحصيل جهت ترجمه چه اقدامی انجام دهم؟
برای دريافت اين تاييديه، دو مسير امکانپذير است.
مسير اول- دريافت گواهی اشتغال به تحصيل بدون مخاطب (جهت ترجمه) از سامانه سجاد.
مسير دوم- دريافت گواهی اشتغال به تحصيل بدون مخاطب از دانشگاه و بارگذاری در سامانه سجاد- درخواست تاييد مدارک جهت ترجمه رسمی. در اين روال کارشناس دانشگاه و سازمان بايد گواهی را در سامانه تاييد کند تا کد صحت صادر شود.
با اينکه دانشجوی دانشگاه دولتی وزارت علوم/ غير انتفاعی/ پيام نور/ علمی کاربردی/ فنی حرفه ای هستم، با پيام بر اساس اطلاعات دريافتی از دانشگاه شما شاغل به تحصيل نيستيد. جهت پيگيری به دانشگاه مراجعه نماييد مواجه می شوم.
گواهی اشتغال به تحصيل، بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه های آموزشی دانشگاهها صادر می شود. شما می توانيد سوابق تحصيلی خود را در سامانه استعلام مدرک تحصيلی وزارت علوم به آدرس http://estelam.msrt.ir  مشاهده نماييد و در صورت وجود هرگونه مغايرت، مشکل را با دانشگاه مربوطه مطرح و رفع نماييد.
چگونه ميتوانم از فراخوان بورس تحصيلی در دوره های مختلف مطلع شوم؟
مرجع رسمی برای شرکت در فراخوان ها فقط  اطلاعيه های مندرج در سامانه است.
مراحل و فرايند ثبت نام به چه صورت انجام می گيرد؟
پس از اعلام فراخوان و ثبت نام در سامانه > وارد سامانه می شويد و از منوی اداره کل بورس و اعزام دانشجويان خارج > زير منوی بورس دولت های خارجی > درخواست خود را ثبت می نمائيد.
پس از ثبت درخواست ، چگونه می توانم درخواست خود را پيگيری نمايم؟
ابتدا وارد سامانه شويد > سپس از منوی کارتابل > کد پيگيری و و ضعيت درخواست خود را مشاهده و پيگيری نمائيد.
 
شرايط و مدارک مورد نياز جهت ثبت درخواست را چگونه ميتوانم مشاهده نمايم؟
پس از باز کردن منوی ثبت درخواست در ابتدا و پيش از ثبت درخواست شرايط ، مدارک مورد نياز و قوانين به صورت کامل توضيح داده شده است.
با وجود اينکه از منوی ويرايش پروفايل،اطلاعات مقاطع تحصيلی قبلي خود را وارد کرده ام ولی هنگام ثبت درخواست اطلاعات پيشين من بازيابی نمی شود.
اگر مقطع شما برای شركت در جشنواره كارشناسی می باشد نياز به بازيابی اطلاعات پيشين نداريد.اگر هم مقاطع بالاتر می باشيد در صورت بازيابي نشدن اطلاعات اين بخش،ابتدا بايد اطلاعات مقطع جاری را ثبت نماييد.
بنده دانشجو می باشم و تمام شرايط را هم دارا می باشم ولی سامانه اجازه ثبت درخواست را به من نمی دهد.
ابتدا بايد از منوی ويرايش (تكميل) پروفايل ، اطلاعات شخصی و مقاطع تحصيلی خود را طبق راهنما وارد نماييد و يا ويرايش كنيد> سپس طبق آيين نامه اگر دارای شرايط هستيد اقدام به ثبت درخواست خود نماييد.
برای ثبت درخواست دانشجوی نمونه سامانه اجازه ثبت نام به من نمی دهد و پيام خطای تکراری بودن کد ملی و شماره تماس را می دهد.
شما پيش از اين ثبت نام انجام داده ايد و نياز به ثبت نام دوباره نيست اگر گذرواژه را فراموش کرده ايد، از منوی ورود > گزينه "رمزتان را گم كرده ايد" را انتخاب نماييد و گذرواژه خود را بازيابی نمائيد.اگر باز هم موفق نشديد اسكن كارت ملی خود را بفرستيد تا بررسی شود.
در هنگام ثبت نام در مرحله ثبت مقاطع تحصيلي متاسفانه در ميان رشته های تحصيلی ، رشته يا گرايش من وجود ندارد.راهکار موردنظر چيست؟
ليست رشته و گرايش ها مطابق ليست اعلامی سازمان سنجش است.در انتخاب نوع دانشگاه و رشته دقت نمائيد.مثلا اگر فنی حرفه ايی هستيد نوع دانشگاه و رشته را فقط از فنی حرفه ايی انتخاب نماييد.در انتخاب پيوسته و يا ناپيوسته بودن مقاطع هم دقت شود.اگر مدرك پيش دانشگاهی داريد كارشناسی پيوسته و كارشناسی ارشد ناپيوسته را انتخاب كنيد.
آيا دانشجويان دانشگاه آزاد هم ميتوانند دراين سامانه برای جشنواره دانشجوی نمونه ثبت درخواست نمايند؟
بله  می توانند.
آيا علاوه بر دانشجويان وزارت علوم ، دانشجويان علوم پزشكی و وزارت بهداشت نيز ميتوانند برای شركت در جشنواره در اين سامانه ثبت نام نمايند؟
خيرنمی توانند. فقط دانشجويان زير نظر وزارت علوم می توانند از طريق اين سامانه در جشنواره شركت نمايند.
چگونه ميتوانم درخواست كميسيون موارد خاص خود را ثبت نمايم؟
لطفا ابتدا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد> سپس از منوی خدمات > بخش اداره كل دانشجويان داخل> درخواست كميسيون موارد خاص را ثبت كنيد.
شرايط ثبت درخواست کميسيون موارد خاص چيست؟
 دقت نماييد در منوی ويرايش پروفايل > بخش مقاطع تحصيلی بايد يك مقطع دانشگاهی با وضعيت بجز دانش آموخته داشته باشيد. دانشجوی وزارت بهداشت و يا دانشگاه آزاد نيز نباشيد. همچنين دانشجويان پيام نور، علمی کاربردی و فرهنگيان نيز فعلا از طريق خود دانشگاه بايد برای کميسيون اقدام نمايند.  
مدت زيادی است كه درخواست خود را ثبت نموده ام ولی همچنان در حال بررسی است.
در منوی كارتابل و در بخش توضيحات درخواست مربوطه ،گردش كار و روند رسيدگی به درخواست توضيح داده شده است.اگر به درخواست شما رسيدگی نشده است بايد از دانشگاه پيگيری نماييد.
امكان ثبت درخواست جديد را ندارم و پيام خطا ميدهد.
امكان ثبت هم زمان 2 درخواست در سامانه نيست و بايد درخواست اول به نتيجه نهايی برسد و رای صادر شود تا سامانه اجازه ثبت درخواست ديگری را بدهد.از دانشگاه برای به نتيجه رسيدن درخواست پيشين پيگيری نماييد.
گزينه فيش واريزی در فرايند كميسيون موارد خاص چيست؟
فيش واريزی اجباری(ستاره دار)نيست. مگر اينكه خود دانشگاه درخواست پرداخت مبلغ بدهد و شماره حساب اعلام کند.(با دانشگاه در اين خصوص تماس بگيريد.)
آيا ثبت درخواست كميسيون موارد خاص هزينه دارد؟
برای ثبت درخواست در ابتدا پرداخت هيچ هزينه ايی نياز نيست.در مراحل بعدی اگر درخواست به شورای استانی و يا شورای مركزی ارسال شود پرداختها به صورت سيستمی است و فقط از طريق درگاه بانك و لينك داخل سامانه سجاد انجام ميشود.
برای ويرايش درخواست خود چگونه اقدام نمایم؟
برای ويرايش درخواست بايد از طريق دانشگاه اقدام نماييد.
برای ثبت درخواست پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی از کجا می توانم اقدام نمایم؟
پس از ثبت نام در سامانه > از منوی خدمات > زیر منوی اداره کل تربیت بدنی> منوی درخواست درخواست پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی را انتخاب می کنید.
پس از ثبت درخواست برای پیگیری درخواست خود چگونه باید اقدام نمایم؟
پس از ورود به سامانه > از منوی کارتابل > وضعیت درخواست خود را مشاهده و پیگیری نمائید.
زمان ثبت درخواست ميهمانی- انتقال دانشجويان شاهد چه موقع است؟
معمولا هر ساله بعد از پايان زمان ميهمانی- انتقال عادی، که در ارديبهشت ماه می باشد، زمان ميهمانی- انتقال دانشجويان شاهد آغاز می شود. زمان آن متعاقبا در سامانه اعلام می شود.
چگونه درخواست ميهمانی- انتقال شاهد خود را ثبت نمايم؟
اگر دانشجوی شاهد می باشيد ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد (در مرحله دوم حتما وضعيت شاهد و ايثارگری خود را مشخص نماييد.فرزند شهيد، فرزند جانباز بالای 25 درصد و فرزند آزاده) سپس؛ از منوی خدمات قسمت اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر برای انتقال- ميهمانی اقدام نماييد. توجه نماييد كه در قسمت ويرايش پروفايل؛ در مرحله مشخصات مقاطع تحصيلی ؛ حتما مقطع دانشگاهي خود را اضافه كرده و وضعيت تحصيلتان نيز بايد  ورودی جديد يا شاغل به تحصيل انتخاب شود. امكان انتقال- ميهمانی تنها برای دانشجويان مقطع كاردانی، كارشناسی و دكتری حرفه ای رشته دامپزشكی وجود دارد. دقت نماييد رشته شما جز رشته های وزارت بهداشت نباشد و همچنين دانشجوی دانشگاه آزاد نباشيد
همه شرايط را رعايت کرده و پروفايل خود را تکميل کرده ام اما امکان ثبت درخواست ندارم.
لطفا به زمانبندی ثبت درخواست ميهمانی- انتقال دانشجويان شاهد توجه نماييد.
در زمان ثبت درخواست اقدام به ثبت نام نکرده ام و حالا زمان به اتمام رسيده است.
اگر شرايط خاص داريد بايد درخواست كميسيون ثبت نماييد. لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات ، قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای كميسيون موارد خاص اقدام نماييد. دقت نماييد در ويرايش پروفايل، قسمت مقاطع تحصيلی يك مقطع دانشگاهی با وضعيت غير از دانش آموخته داشته باشيد. دانشجوی وزارت بهداشت و يا دانشگاه آزاد نيز نباشيد. دانشجويان پيام نور، علمی کاربردی، فني و حرفه ای و فرهنگيان نيز فعلا از طريق خود دانشگاه بايد برای کميسيون اقدام نمايند.
می خواهم دانشگاه مقصد خود را تغيير دهم.
در زمانبندی ثبت نام؛ لطفا درخواست قبلی خود را لغو نماييد سپس درخواست جديدی ثبت نماييد.
برای تکميل كارنامه سلامت جسم و روان را از كجا ميتوانم اقدام نمايم؟
ابتدا ثبت نام نمائيد>سپس وارد سامانه می شويد >در بالای صفحه کنار منوی خدمات منوی كارنامه سلامت قابل مشاهده است.
چه زمانی بايد اقدام به تکميل کارنامه سلامت جسم و روان نمائيم؟
در شروع سال تحصيلی جديد و يا شروع ترم تحصيلی جديد بايد اقدام نمائيد.
آيا تمامی دانشجويان چه شاغل به تحصيل و چه ورودی جديد نياز به تکميل کارنامه سلامت جسم و روان دارند؟
بله _تمامی دانشجويان چه ورودی جديد و چه شاغل به تحصيل بايد کارنامه سلامت جسم و روان را تکميل نمايند.
پس از تکميل پرسشنامه کارنامه سلامت روان چگونه ميتوانم پاسخ های داده شده خود را ويرايش نمايم؟
از دانشگاه بخواهيد تا درخواست شما را با زدن دکمه " نياز به بازبينی " برای ويرايش به کارتابل شما بازگردانند.
آيا درخواست کارنامه سلامت روان پس از تکميل به دانشگاه فرستاده می شود؟
بله-پس از تکميل کارنامه سلامت روان درخواست جهت بررسی به دانشگاه فرستاده می شود .
برای تکميل كارنامه سلامت جسم و روان را از كجا ميتوانم اقدام نمايم؟
ابتدا ثبت نام نمائيد>سپس وارد سامانه می شويد >در بالای صفحه کنار منوی خدمات منوی كارنامه سلامت قابل مشاهده است.
 
چه زمانی بايد اقدام به تکميل کارنامه سلامت جسم و روان نمائيم؟
در شروع سال تحصيلی جديد و يا شروع ترم تحصيلی جديد بايد اقدام نمائيد.
آيا تمامی دانشجويان چه شاغل به تحصيل و چه ورودی جديد نياز به تکميل کارنامه سلامت جسم و روان دارند؟
بله _تمامی دانشجويان چه ورودی جديد و چه شاغل به تحصيل بايد کارنامه سلامت جسم و روان را تکميل نمايند.
پس از تکميل پرسشنامه کارنامه سلامت جسم چگونه می توانم پاسخ های داده شده خود را ويرايش نمايم؟
از دانشگاه بخواهيد تا درخواست شما را با زدن دکمه " نياز به بازبينی " برای ويرايش به کارتابل شما بازگردانند.
آيا درخواست کارنامه سلامت جسم پس از تکميل به دانشگاه فرستاده می شود؟
بله-پس از تکميل کارنامه سلامت جسم درخواست جهت بررسی به دانشگاه فرستاده می شود. 
پس از ثبت درخواست برای پيگيری درخواست خود چگونه بايد اقدام نمايم؟
پس از ورود به سامانه > از منوی کارتابل > وضعيت درخواست خود را مشاهده و پيگيری نمائيد.
چگونه درخواست فرصت مطالعاتی خود را ثبت نمایم؟
ابتدا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تکمیل نمایید. سپس از منوی خدمات؛ قسمت اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، برای ثبت درخواست فرصت مطالعاتی خود اقدام نمایید. دقت نمایید برای فعال شدن درخواست فرصت مطالعاتی حتما بایستی در قسمت پروفایل یک مقطع دکتری با وضعیت شاغل به تحصیل ثبت کرده باشید.
ثبت نام خود را کامل کرده ام اما امکان ثبت درخواست فرصت مطالعاتی را ندارم.
حتما شرط ثبت درخواست فرصت تحقیقاتی را رعایت نکرده اید. حتما بایستی در مرحله سوم ثبت نام (ویرایش پروفایل) یک مقطع دکتری با وضعیت شاغل به تحصیل ثبت کرده باشید.
زمان ثبت درخواست ميهمانی-انتقال چه موقع است؟
درخواست ميهمانی- انتقال هر ساله از اول ارديبهشت ماه آغاز و تا پايان ارديبهشت ماه ادامه دارد.
چگونه درخواست ميهمانی- انتقال خود را ثبت کنم؟
ابتدا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تکميل نماييد. سپس از منوی خدمات؛ قسمت اداره کل دانشجويان داخل برای ثبت درخواست ميهمانی- انتقال اقدام نماييد. دقت نماييد که حتما در مرحله سوم در قسمت ويرايش پروفايل يک مقطع تحصيلی کارشناسی يا دکتری حرفه ای با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.
پروفايل خود را تکميل کرده ام اما امکان ثبت درخواست ندارم؟
دقت نماييد که حتما در مرحله سوم در قسمت ويرايش پروفايل يک مقطع تحصيلی کارشناسی يا دکتری حرفه ای با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.
ضمنا نقل و انتقال دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت از طريق اين سامانه انجام نمی شود. به زمان ميهمانی- انتقال نيز توجه نماييد.
من نتوانستم در زمان تعيين شده برای ميهمانی- انتقال ثبت نام نمايم.
در حال حاضر مهلت ميهمانی انتقال به اتمام رسيده است. اگر شرايط خاص داريد بايد درخواست كميسيون ثبت نماييد.لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات ، قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای كميسيون موارد خاص اقدام نماييد. دقت نماييد در ويرايش پروفايل، قسمت مقاطع تحصيلی يك مقطع دانشگاهی با وضعيت غير از دانش آموخته داشته باشيد. دانشجوی وزارت بهداشت و يا دانشگاه آزاد نيز نباشيد. دانشجويان پيام نور، علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و فرهنگيان نيز فعلا از طريق خود دانشگاه بايد برای کميسيون اقدام نمايند.
چگونه از وضعيت درخواست خود مطلع شوم؟
می توانيد در قسمت کارتابل، در جلوی کد پيگيری وضعيت درخواست خود را مشاهده نماييد.
 
چگونه درخواست معافيت تحصيلی خود را ثبت نمايم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات قسمت اداره كل بورس و اعزام دانشجويان، درخواست معافيت خود را ثبت نماييد. دقت نماييد که برای ثبت درخواست معافيت دو شرط را در قسمت ويرايش پروفايل رعايت کرده باشيد:
1- در ويرايش پروفايل، وضعيت نظام و ظيفه خود را مشمول وارد نکرده باشيد.
2- در ويرايش پروفايل، حتما يک مقطع تحصيلی خارج از ايران با وضعيت شاغل به تحصيل يا دارای پذيرش ثبت کرده باشيد.
درخواست خود را ثبت کرده ام. قصد دارم يک فايل جديد به مدارک خود اضافه نمايم اما امکان ويرايش وجود ندارد.
با اداره اعزام سازمان امور دانشجويان تماس بگيريد تا گزينه بازبينی را برای درخواست شما فعال نمايند. در آن صورت امکان ويرايش برای شما فراهم خواهد شد. پس از ويرايش مجددا درخواست را بروزرسانی نماييد تا به جريان بيفتد.
بنده قصد ثبت درخواست معافيت تحصيلی جديد دارم اما با خطای درخواست در جريان مواجه می شوم.
با اداره اعزام سازمان امور دانشجويان تماس بگيريد تا درخواست قبلی شما را عدم تاييد کرده و يا خاتمه دهند، در آن صورت امکان ثبت درخواست جديد برايتان فراهم خواهد شد.
مدت زيادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما پاسخی داده نشده است.
اگر مقطع ارشد و يا دکتری می باشيد ابتدا از سامانه سخا پيگيری نماييد. در صورتی که مقطع کارشناسی می باشيد بعد از گذشت 48 ساعت از ثبت درخواست؛ به اداره اعزام سازمان امور دانشجويان مراجعه نماييد.
می خواهم مقطع (تاريخ) خود را ويرايش نمايم اما امکان پذير نيست.
ابتدا کارشناس اداره اعزام در سازمان امور دانشجويان بايستی گزينه بازبينی را برای درخواست شما فعال نمايد. سپس از قسمت ويرايش پروفايل، اصلاح مربوطه را انجام دهيد. پس از آن از قسمت کارتابل، روی کد پيگيری درخواست خود کليک کرده و در انتهای صفحه گزينه بروزرسانی را انتخاب نماييد تا درخواست شما مجددا به جريان بيفتد.
چگونه درخواست تغييرات نظام وظيفه خود را ثبت نمايم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات قسمت اداره كل بورس و اعزام دانشجويان، درخواست تغييرات نظام وظيفه خود را ثبت نماييد. دقت نماييد که برای ثبت درخواست تغييرات نظام وظيفه دو شرط را در قسمت ويرايش پروفايل رعايت کرده باشيد:
  1- در ويرايش پروفايل، وضعيت نظام و ظيفه خود را تحصيلی وارد کرده باشيد.
  2- در ويرايش پروفايل، حتما يک مقطع تحصيلی خارج از ايران با وضعيت شاغل به تحصيل يا دارای پذيرش ثبت کرده باشيد.
تغييرات نظام وظيفه شامل چه خدماتی می باشد؟
شامل تغيير مقطع، تغيير کشور، تغيير دانشگاه، تغيير رشته؛ تغيير يا تعويق تاريخ شروع به تحصيل؛ انصراف و تمديد معافيت تحصيلی می باشد.
درخواست خود را ثبت کرده ام. قصد دارم يک فايل جديد به مدارک خود اضافه نمايم اما امکان ويرايش وجود ندارد.
با اداره اعزام سازمان امور دانشجويان تماس بگيريد تا گزينه بازبينی را برای درخواست شما فعال نمايند. در آن صورت امکان ويرايش برای شما فراهم خواهد شد. پس از ويرایش مجددا درخواست را بروزرسانی نماييد تا به جريان بيفتد.
مدت زيادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما پاسخی داده نشده است.
از اداره اعزام سازمان امور دانشجويان پيگيری نماييد.
می خواهم مقطع (تاريخ) خود را ويرايش نمايم اما امکان پذير نيست.
ابتدا کارشناس اداره اعزام در سازمان امور دانشجويان بايستی گزينه بازبينی را برای درخواست شما فعال نمايد. سپس از قسمت ويرايش پروفايل، اصلاح مربوطه را انجام دهيد. پس از آن از قسمت کارتابل، روی کد پيگيری درخواست خود کليک کرده و در انتهای صفحه گزينه بروزرسانی را انتخاب نماييد تا درخواست شما مجددا به جريان بيفتد.
چگونه درخواست صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه خود را ثبت نمايم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات قسمت اداره كل بورس و اعزام دانشجويان، درخواست گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه خود را ثبت نماييد.
نامه صادره به اداره گذرنامه چقدر اعتبار دارد؟
نامه ای که به اداره گذرنامه جهت صدور گذرنامه صادر می شود ، از زمان صدور به مدت 2 ماه اعتبار دارد که دانشجو می تواند با آن پاسپورت بگيرد. اگر ويزای دانشجو در اين 2 ماه صادر شد با آن می تواند يک بار از کشور خارج شود .در غير اين صورت منتظر صدور ويزا می ماند.
چگونه می توانم از وضعيت درخواست خودم مطلع شوم؟
به قسمت کارتابل مراجعه کرده و در جلوی کد پيگيری درخواست خود، وضعيت آن را مشاهده نماييد.
مدت زيادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما پاسخی داده نشده است.
با اداره اعزام سازمان امور دانشجويان تماس بگيريد.
چگونه درخواست ارز دانشجويی خود را ثبت نمايم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات قسمت اداره كل بورس و اعزام دانشجويان، درخواست ارز دانشجويی خود را ثبت نماييد. دقت نماييد جهت فعال شدن منوی درخواست ارز دانشجويی در قسمت خدمات حتما در قسمت ويرايش پروفايل در مرحله سوم، حتما يک مقطع خارج از کشور با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد. ( مقطع دکتری و کارشناسی ارشد)
مدت زيادی است درخواست ارز خود را ثبت کرده ام اما پاسخی داده نشده است.
با اداره اعزام سازمان امور دانشجويان تماس بگيريد.
در فرم درخواست ارز دانشجوی، آخرين سوال که بايد تاريخ نوبت دريافت ارز را مشخص کنيم، هيچ گزينه ای باز نمی شود که وارد بخش بعد يعنی پرداخت هزينه شوم.
در حال حاضر نوبت جديدی برای دريافت ارز تعيين نشده است. منتظر اعلام نوبت جديد باشيد.
با توجه به اينکه ارز دانشجويی از سمت شما کنسل شده است و بنده هيچ خدمتی دريافت نکرده ام درخواست عودت هزينه پرداخت شده را دارم.
به استحضار می رساند مبلغ پرداخت شده جهت بررسی درخواست قابل عودت نيست که در اطلاعيه مربوط به ارز نيز ذکر شده است.
درخواست ارز بنده تاييد شده است. در حال حاضر امکان دريافت ارز از صرافی مورد نظر را ندارم آيا امکان دارد که آدرس صرافی خود را تغيير دهم؟
در صورت وجود هرگونه مشکل از جمله امکان تغيير صرافی، والدين يا وکيل در ايران از طريق بازار متشکل ارزی موضوع را پيگيری نمايند.
چگونه درخواست انتقال از خارج به داخل خود را ثبت نمايم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تکميل نماييد. سپس از منوی خدمات، قسمت اداره کل دانشجويان داخل برای ثبت درخواست انتقال از خارج به داخل اقدام نماييد. دقت نماييد پيش شرط فعال شدن اين خدمت اين است که حتما در قسمت ويرايش پروفايل، يک مقطع تحصيلی خارجی با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.
چگونه از وضعيت درخواست خود آگاه شوم؟
می توانيد در کارتابل خود جلوی کد پيگيری وضعيت درخواست خود را مشاهده نماييد.
درخواست خود را مدتی زيادی است ثبت کرده ام اما پاسخی داده نشده است.
از اداره دانشجويان داخل، سازمان امور دانشجويان پيگيری نماييد.
چرا امکان ثبت درخواست ندارم؟
دقت نماييد پيش شرط فعال شدن اين خدمت اين است که حتما در قسمت ويرايش پروفايل، يک مقطع تحصيلی خارجی با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.
درخواست خود را کامل کرده اما در هنگام پرداخت خطا می دهد.
اين خطا مربوط به درگاه بانک است. با کارت ديگر و يا در ساعات ديگری امتحان نماييد. (حد الامکان پرداخت را در داخل کشور انجام دهيد.)
چگونه درخواست فرصت تحقيقاتی خود را ثبت نمايم؟
ابتدا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تکميل نماييد. سپس از منوی خدمات؛ قسمت اداره کل بورس و اعزام دانشجويان، برای ثبت درخواست فرصت تحقيقاتی خود اقدام نماييد. دقت نماييد برای فعال شدن درخواست فرصت تحقيقاتی حتما بايستی در قسمت پروفايل يک مقطع دکتری با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.
قصد ويرايش اطلاعات خود را دارم اما امکان پذير می باشد.
با دانشگاه تماس بگيريد تا گزينه نياز به بازبينی را برای شما فعال نمايند. در آن صورت امكان ويرايش برای شما فراهم خواهد شد. پس از آن روی كد پيگيری آبی رنگ درخواست ثبت شده خود كليك نماييد.اصلاحات را روی همان درخواست ثبت شده انجام دهيد و در انتها گزينه بروزرسانی (ثبت) را كليك نماييد. درخواست جديدی ثبت نكنيد.( دقت نماييد گزينه هايی مثل رشته، گرايش ، تاريخ و .. امکان ويرايش پس از ثبت درخواست ندارند بنابراين در چنين مواردی دانشگاه بايد درخواست را عدم تاييد نمايد تا درخواست جديدی ثبت نماييد).
چگونه می توانم وضعيت درخواست خود را بررسي نمايم؟
شما می توانيد برای بررسی وضعيت درخواست خود، به قسمت کارتابل خود مراجعه کرده و در جلوی آن وضعيت درخواست خود را مشاهده نماييد.
دانشجويان چه دانشگاههايی می توانند از طريق سامانه سجاد گواهی اشتغال به تحصيل دريافت کنند؟
دانشجويان دانشگاههای دولتی وزارت علوم، غير انتفاعی، پيام نور، علمی کاربردی و فنی حرفه ای امکان دريافت گواهی اشتغال به تحصيل از طريق اين سامانه را دارند. دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در دانشگاههای خارجی از طريق فرايند "صدور گواهی اشتغال به تحصيل دانشجويان خارج" ذيل خدمات اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج ، امکان دريافت اين گواهی را دارند. دقت فرمائيد که گواهی اشتغال به تحصيل دانشجويان دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در اين سامانه صادر نمی شود.
زمانی که درخواست گواهی اشتغال به تحصيل ثبت می کنم، با اين پيام مواجه می شوم که شما در دو دانشگاه شاغل به تحصيل هستيد. امکان صدور گواهی وجود ندارد. برای رفع اين مشکل چه راهکاری وجود دارد؟
گواهی اشتغال به تحصيل، بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه های آموزشی دانشگاهها صادر می شود. شما می توانيد سوابق تحصيلی خود را در سامانه استعلام مدرک تحصيلی وزارت علوم به آدرس http://estelam.msrt.ir  مشاهده نماييد و در صورت وجود هرگونه مغايرت، مشکل را با دانشگاه مربوطه مطرح و رفع نماييد.
در فرم ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصيل، نام رشته تحصيلی نمايش داده نمی شود و امکان وارد کردن آن نيز وجود ندارد.
گواهی اشتغال به تحصيل، بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه های آموزشی دانشگاهها صادر می شود. شما می توانيد سوابق تحصيلی خود را در سامانه استعلام مدرک تحصيی وزارت علوم به آدرس http://estelam.msrt.ir  مشاهده نماييد و در صورت وجود هرگونه مغايرت، مشکل را با دانشگاه مربوطه مطرح و رفع نماييد.
در سامانه پرداخت انجام شده ولی فايل گواهی دريافت نشده است.
در صورتی که در فرم ثبت درخواست، نام سازمان مخاطب را از ليست سازمانهای موجود در سامانه انتخاب کرديد، گواهی شما بلافاصله پس از پرداخت صادر شده و در کارتابل قابل مشاهده و دريافت است. اگر نام سازمان مخاطب شما در ليست موجود نيست، بايد گزينه ساير را انتخاب و نام سازمان مخاطب را وارد کنيد. در اين حالت، درخواست شما بايد توسط کارشناس بررسی شود که حداکثر در دو روز کاری انجام می شود. پس از تاييد کارشناس، گواهی صادر شده و در کارتابل قابل دريافت خواهد بود.
برای دريافت تاييديه گواهی اشتغال به تحصيل جهت ترجمه چه اقدامی انجام دهم؟
برای دريافت اين تاييديه، دو مسير امکانپذير است.
مسير اول- دريافت گواهی اشتغال به تحصيل بدون مخاطب (جهت ترجمه) از سامانه سجاد.
مسير دوم- دريافت گواهی اشتغال به تحصيل بدون مخاطب از دانشگاه و بارگذاری در سامانه سجاد- درخواست تاييد مدارک جهت ترجمه رسمی. در اين روال کارشناس دانشگاه و سازمان بايد گواهی را در سامانه تاييد کند تا کد صحت صادر شود.
با اينکه دانشجوی دانشگاه دولتی وزارت علوم/ غير انتفاعی/ پيام نور/ علمی کاربردی/ فنی حرفه ای هستم، با پيام بر اساس اطلاعات دريافتی از دانشگاه شما شاغل به تحصيل نيستيد. جهت پيگيری به دانشگاه مراجعه نماييد مواجه می شوم.
گواهی اشتغال به تحصيل، بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه های آموزشی دانشگاهها صادر می شود. شما می توانيد سوابق تحصيلی خود را در سامانه استعلام مدرک تحصيلی وزارت علوم به آدرس http://estelam.msrt.ir  مشاهده نماييد و در صورت وجود هرگونه مغايرت، مشکل را با دانشگاه مربوطه مطرح و رفع نماييد.
چرا زمان بررسی درخواست طولانی شده است؟ چرا درخواست من چند ماه است که در حال بررسی است؟
درخواست شما ابتدا توسط کارشناس کشور مربوطه بررسی شده و سپس به داوران کميسيون جهت بررسی ارسال می گردد. مدت زمان بررسی توسط داروان متغيير می باشد لذا ممکن است مدت زمان بررسی درخواست ها متفاوت باشد. جهت پيگيری وضعيت درخواست خود می توانيد از طريق پروفايل خود در ستون وضعيت درخواست ، وضعيت درخواست خود را مشاهده فرماييد.
کد تاييد ميخک را چگونه از سامانه ميخک دريافت کنم؟ مدارکم را چگونه در سايت ايرانداک بارگذاری نمايم؟
جهت راهنمايی در خصوص دريافت کد ميخک و يا بارگذاری در سامانه ايرانداک وارد سايت اداره دانش آموختگان سازمان امور دانشجويان شده (آدرس سايت : Grad.saorg.ir) وارد قسمت تماس با ما شده و با کارشناسان مربوط به کشور خود از طريق آدرس ايميل مکاتبه فرماييد.
با وجود اينکه مقاطع تحصيلی ليسانس، فوق ليسانس ، دکتری را در پروفايلم وارد کردم اما فقط برای مقطع دکتری امکان ثبت درخواست ارزشيابی دارم؟
ارزشيابی مدرک تحصيلی خارجی فقط برای مدارکی است که از طريق دانشگاه های خارج از کشور دريافت نموده ايد و برای تاييد مدراک داخل بايد از طريق سامانه سجاد(portal.saorg.ir) ثبت نام نموده و از منوی خدمات ، اداره کل دانشجويان داخل، گزينه تاييد مدرک جهت ترجمه را انتخاب نماييد.
در زمان ثبت نام اطلاعات و مدارکم را بارگذاری نمودم ولی در انتهای درخواست پرداختم موفق نبوده است آيا بايد مجدد اطلاعات را وارد نمايم؟
تا زمانی که تمام مراحل ثبت درخواست بصورت کامل انجام نشود ، درخواست و اطلاعات شما ثبت نخواهد شد. زمانی که مبلغ پرداخت شده و پرداخت موفق باشد درخواست و اطلاعات شما ثبت شده و می توانيد در کارتابل خود کد پيگيری را مشاهده فرماييد.
در منوی خدمات، اداره کل دانش آموختگان ، گزينه ارزشيابی مدرک تحصيلی خارجی وجود ندارد؟
درخواست ارزشيابی مدرک تحصيلی خارجی فقط برای فارغ التحصيلان دانشگاههای خارج از کشور می باشد. در صورتيکه در پروفايل خود در قسمت اطلاعات مقاطع تحصيلی ، مقطع تحصيلی خارج از کشور با وضعيت فارغ التحصيل را وارد نماييد گزينه ارزشيابی مدرک تحصيلی نيز نمايش داده می شود.
من مدرک تحصيلی خارجی خود را سال های گذشته ارزشيابی نموده ام ولی در آن زمان کد صحت روی ارزشنامه بنده ثبت نشده است آيا بايد مجدد ارزشيابی مدرکم را انجام دهم؟
در صورتيکه قبلاً مدرک تحصيلی خارجی شما توسط اداره دانش آموختگان سازمان امور دانشجويان ارزشيابی شده است ديگر نياز به ارزشيابی مجدد نيست و می توانيد از طريق ثبت نام در سامانه سجاد(portal.saorg.ir) ، منوی خدمات، اداره دانش آموختگان، گزينه دريافت کد صحت ارزشنامه های قديمی را انتخاب نماييد و فقط درخواست کد صحت ثبت نماييد. پس از بررسی کارشناسان سازمان و تاييد آنها می توانيد کد صحت مدرک مربوطه را از پروفايل خود دريافت نماييد.
چگونه می توان درخواست شکايت و اعتراض خود را ثبت نمايم؟
در صفحه نخست سامانه > از منوی خدمات > زير منوی بازرسی و شکايات > اقدام به ثبت شکايت خود نمائيد.
آيا پس از ثبت شکايت، سامانه برای من کد پيگيری ارسال می کند؟
بله پس از ثبت شکايت يک کد پيگيری به موبايل و ايميل شما فرستاده ميشود.
آيا می توان از طريق سامانه روند رسيدگی به شکايت را مشاهده و پيگيری نمود؟
بله در صفحه نخست سامانه > از طريق منوی خدمات > سپس زير منوی بازرسی و شکايات > و در آخر منوی پيگيری شکايت را کليک نمائيد و با وارد نمودن کد پيگيری درخواست وضعيت درخواست خود را مشاهده و پيگيری نمائيد.
پس از ثبت شکايت درخواست من به کجا ارسال می شود؟
درخواست شما به صورت سيستمی به دفتر نظارت و ارزيابی سازمان ارسال می شود.
آيا می توان برای شکايت از رفتار کارکنان و عدم تکريم ارباب رجوع از اين طريق اقدام کرد؟
بله  می توانيد درخواست خود را با ذکر توضيحات لازم ثبت نمائيد.
چگونه در آزمون زبان ثبت نام کنم؟
جهت ثبت نام آزمون زبان MSRT ابتدا وارد سامانه شده ، سپس  منوی آزمون زبان در بالای صفحه  را انتخاب نموده و در قسمت مشخصات فردی اطلاعات خود را ثبت نماييد.پس از تاييد اطلاعات در سازمان امکان ثبت نام در آزمون زبان در تاريخ ازپيش تعيين شده امکان پذير خواهد بود.لازم به ذکر است قبل از رسيدن به تاريخ آزمون نسبت به تکميل اطلاعات خود اقدام نمائيد. لذا بدون تاييد اطلاعات فردی ثبت نام در آزمون امکان پذير نخواهد بود.مدت زمان بررسی و تاييد اطلاعات در سازمان 7روزکاری می باشد.
با وجود ويرايش مشخصات فردی، همچنان در سامانه وضعيت بررسی مشخصات فردی بنده، در حال بررسی نوشته است.
وارد پروفايلتان در قسمت آزمون زبان شده و با کليک در آيکون مشخصات فردی اگر داخل پرانتز کلمه تائيد ثبت شده باشد پروفايل شما فعال است ، در غير اينصورت مدارک ارسال شده ناقص می باشد تصاوير و مشخصات را مجددا" بررسی ،  در صورت کامل نبودن  نواقص را کامل و مجددا" ارسال نمائيد بعد از تائيد کاربری شما فعال می شود.
رزرو انجام داده ام؛ اما پرداخت انجام نميشود.
احتمال مختل بودن سيستم بانکی می باشد. مهلت پرداخت بعد از رزرو تا 24 ساعت می باشد.
کارت ورود به جلسه ام عکس ندارد.
اگر کارت شما بدون عکس می باشد در سامانه، وارد منوی آزمون زبان شويد، تصاوير را مجددا بارگزاری و ارسال نمائيد. حتما از منوی آزمون زبان تصاوير را ارسال نمائيد.
نسبت به نتيجه و کارنامه صادر شده برای آزمون زبان اعتراض داشتم و خواهان رسيدگی به نتيجه و بازبينی پاسخنامه هستم.
جهت اطلاع  پاسخنامه آزمون شما دوبار بوسيله دو دستگاه علامت خوان مجزا بصورت دقيق تصحيح شده ونتيجه اعلام شده در پروفايل شما درست و نياز به بازبينی مجدد ندارد .ضمنا" تعيين حد نصاب نمرات بر عهده دانشگاه محل تحصيل شما بوده و اين مرکز هيچگونه ارفاقی در نتايج اعلام شده انجام نمی دهد.
در سامانه استعلام (estelam.msrt.ir) اطلاعات مقاطع تحصيلی نمايش داده نمی شود و يا اشتباه نمايش داده می شود.

لطفاً به آدرس  https://portal.saorg.ir/educational-records وارد شويد و در صورتيکه در سامانه سجاد از گذشته پروفايل داريد گزبنه ورود را بزنيد و وارد شده و درخواست خود را ارسال فرماييد ودر صورتيکه در سامانه سجاد پروفايل نداريد گزينه ثبت نام را بزنيد و با تکميل اطلاعات درخواست شما ثبت خواهد شد.  بعد از تاييد درخواست توسط دانشگاه اطلاعات شما در سامانه استعلام وزارت علوم اصلاح خواهد شد.

مي خواهم دانشگاه مقصد خود را تغيير دهم.

در زمانبندی ثبت نام؛ لطفا درخواست قبلی خود را لغو نماييد سپس درخواست جديدی ثبت نماييد.

در زمان ثبت درخواست اقدام به ثبت نام نکرده ام و حالا زمان به اتمام رسيده است.

اگر شرايط خاص داريد بايد درخواست كميسيون ثبت نماييد. لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات ، قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای كميسيون موارد خاص اقدام نماييد. دقت نماييد در ويرايش پروفايل، قسمت مقاطع تحصيلی يك مقطع دانشگاهی با وضعيت غير از دانش آموخته داشته باشيد. دانشجوی وزارت بهداشت و يا دانشگاه آزاد نيز نباشيد. دانشجويان پيام نور، علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و فرهنگيان نيز فعلا از طريق خود دانشگاه بايد برای کميسيون اقدام نمايند.

همه شرايط را رعايت کرده و پروفايل خود را تکميل کرده ام اما امکان ثبت درخواست ندارم.

لطفا به زمانبندی ثبت درخواست ميهمانی- انتقال دانشجويان شاهد توجه نماييد.

چگونه درخواست ميهمانی- انتقال شاهد خود را ثبت نمايم؟

اگر دانشجوی شاهد می باشيد ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد (در مرحله دوم حتما وضعيت شاهد و ايثارگری خود را مشخص نماييد.فرزند شهيد، فرزند جانباز بالای 25 درصد و فرزند آزاده) سپس؛ از منوی خدمات قسمت اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر برای انتقال- ميهمانی اقدام نماييد. توجه نماييد كه در قسمت ويرايش پروفايل؛ در مرحله مشخصات مقاطع تحصيلی ؛ حتما مقطع دانشگاهی خود را اضافه كرده و وضعيت تحصيلتان نيز بايد  ورودی جديد يا شاغل به تحصيل انتخاب شود. امكان انتقال- ميهمانی تنها برای دانشجويان مقطع كاردانی، كارشناسی و دكتری حرفه ای رشته دامپزشكی وجود دارد. دقت نماييد رشته شما جز رشته های وزارت بهداشت نباشد و همچنين دانشجوی دانشگاه آزاد نباشيد.

زمان ثبت درخواست ميهمانی- انتقال دانشجويان شاهد چه موقع است؟

معمولا هر ساله بعد از پايان زمان ميهمانی- انتقال عادی، که در ارديبهشت ماه می باشد، زمان ميهمانی- انتقال دانشجويان شاهد آغاز ميشود. زمان آن متعاقبا در سامانه اعلام ميشود.

چگونه از وضعيت درخواست خود مطلع شوم؟

ميتوانيد در قسمت کارتابل، در جلوی کد پيگيری وضعيت درخواست خود را مشاهده نماييد.

من نتوانستم در زمان تعيين شده برای ميهمانی- انتقال ثبت نام نمايم.
در حال حاضر مهلت ميهمانی انتقال به اتمام رسيده است. اگر شرايط خاص داريد بايد درخواست كميسيون ثبت نماييد.لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات ، قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای كميسيون موارد خاص اقدام نماييد. دقت نماييد در ويرايش پروفايل، قسمت مقاطع تحصيلي يك مقطع دانشگاهي با وضعيت غير از دانش آموخته داشته باشيد. دانشجوی وزارت بهداشت و يا دانشگاه آزاد نيز نباشيد. دانشجويان پيام نور، علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و فرهنگيان نيز فعلا از طريق خود دانشگاه بايد برای کميسيون اقدام نمايند.
چگونه درخواست ميهمانی- انتقال خود را ثبت کنم؟

ابتدا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تکميل نماييد. سپس از منوی خدمات؛ قسمت اداره کل دانشجويان داخل برای ثبت درخواست ميهمانی- انتقال اقدام نماييد. دقت نماييد که حتما در مرحله سوم در قسمت ويرايش پروفايل يک مقطع تحصيلی کارشناسی يا دکتری حرفه ای با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.

زمان ثبت درخواست ميهماني-انتقال چه موقع است؟

درخواست ميهماني- انتقال هر ساله از اول ارديبهشت ماه آغاز و تا پايان ارديبهشت ماه ادامه دارد.

چگونه پرداخت خود را انجام دهم؟

پس از تاييد و تعيين مبلغ در سامانه از سمت کارشناس دانشگاه، روی کد پيگيری درخواست خود در کارتابل کليک نماييد؛ در انتهای صفحه باز شده، روی پرداخت کليک کرده و به درگاه بانکی وصل شويد.

من درخواست خود را ثبت کرده ام اما گزينه پرداخت برايم فعال نشد؟

پس از ثبت درخواست، درخواست شما ابتدا بايستی توسط دانشگاه بررسی و تاييد شود تا گزينه پرداخت برايتان فعال شده و بتوانيد به صورت آنلاين پرداخت خود را انجام دهيد.

درخواست خود را ثبت کرده ام. درخواستم نياز به ويرايش دارد اما ويرايش اعمال نمی شود؟
با دانشگاه تماس بگيريد تا گزينه نياز به بازبينی را برای شما فعال نمايند. در آن صورت امكان ويرايش برای شما فراهم خواهد شد.  پس از آن روی كد پيگيری آبی رنگ درخواست ثبت شده خود كليك نماييد.اصلاحات را روی همان درخواست ثبت شده انجام دهيد و در انتها گزينه بروزرسانی (ثبت) را كليك نماييد. درخواست جديدی ثبت نكنيد.( دقت نماييد گزينه هايی مثل رشته، گرايش ، تاريخ و .. امکان ويرايش پس از ثبت درخواست ندارند بنابراين در چنين مواردی دانشگاه بايد درخواست را عدم تاييد نمايد تا درخواست جديدی ثبت نماييد).
چرا گزينه لغو تعهد در قسمت خدمات برای من فعال نيست؟
به قسمت ويرايش پروفايل رفته و در مرحله سوم مقاطع تحصيلی خود را اصلاح، حذف و يا اضافه نماييد و تا مرحله آخر پيش برويد تا ثبت شود. دقت نماييد لغو تعهد دانشجويان وزارت بهداشت از طريق اين سامانه انجام نمي گيرد. همچنين دانشجويان دوره شبانه، غير انتفاعی، مجازی و آزاد نياز به لغو تعهد ندارند. وضعيت تحصيلی خود را نيز چك كنيد( در پروفايلتان) كه بايد فارغ التحصيل، انصرافی و يا اخراجی باشيد.
چگونه لغو تعهد انجام دهم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای لغو تعهد اقدام نماييد. دقت نماييد لغو تعهد دانشجويان وزارت بهداشت از طريق اين سامانه انجام نمی گيرد. همچنين دانشجويان دوره شبانه، غير انتفاعی، مجازی و آزاد نياز به لغو تعهد ندارند. وضعيت تحصيلی خود را نيز چك كنيد( در پروفايلتان) كه بايد دانش آموخته، انصرافی و يا اخراجی باشيد.
من بعضی از اطلاعات درخواست خود را اشتباه وارد کرده ام ، آيا می توانم درخواست خود را ويرايش نمايم؟

بله - برای ويرايش درخواست بايد با اداره موسسات اعزام دانشجو تماس بگيريد تا درخواست شما را برای ويرايش به کارتابل شما بازگردانند.

پس از ثبت درخواست و کد پيگيری درخواست به کدام اداره ارسال می شود؟

به اداره موسسات اعزام دانشجو ارسال می شود.

چرا منوی درخواست مجوز موسسات وجود ندارد؟

توجه نماييد اگر حتی يكی از شرايط اعلام شده را نداشته باشيد( مانند تاهل و يا كارت پايان خدمت ) منوی درخواست برای شما نمايش داده نخواهد شد.

شرايط ثبت درخواست مجوز موسسات اعزام چيست؟

متقاضی حتما بايد متاهل باشد، در زمان ثبت درخواست حداقل 30 سال تمام باشد وحداقل دارای مدرک کارشناسی يا بالاتر  باشد.

درخواست ثبت شده را چگونه می توانم پيگيری نمايم؟

ابتدا وارد سامانه شويد > سپس از منوی کارتابل >  وضعيت رسيدگی به درخواست خود را مشاهده و پيگيری نمائيد.

چرا امکان ثبت درخواست برای من نيست و سامانه پيام خطا می دهد؟

بايد از درگاه ملی مجوز ها به آدرس g4b.ir  اقدام نماييد و پس از ثبت اطلاعات در آن سامانه به سامانه سجاد ارجاع داده مي شويد و در نهايت درخواست خود را در سامانه سجاد ثبت نماييد و كد پيگيری دريافت نمائيد.

با آن که اطلاعات مقاطع تحصيلي خود را کامل وارد کرده ام اما در قسمت خدمات خطا مي دهد و اجازه ثبت درخواست نمي دهد؟

اولا توجه داشته باشيد که تاييد مدارک دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت از طريق اين سامانه انجام نميگيرد.

دوما اطلاعات در قسمت ويرايش پروفايل با اطلاعات در قسمت ثبت درخواست کاملا بايد يکسان باشند. ( تمام گزينه های مقطع مورد نظر). مثلا اگر شما در قسمت ويرايش پروفايل در مرحله سوم وضعيت مقطع کارشناسی خود را شاغل به تحصيل انتخاب کرده ايد در هنگام ثبت درخواست نمی توانيد وضعيت را فارغ التحصيل انتخاب کنيد.

مدت زمان زيادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما تاييد نشده است. چقدر زمان می برد؟
زمان 7 روز کاری بعد از تاييد مراحل دانشگاهی و  از شروع بررسی سازمان  امور دانشجويان در نظر بگيريد. ( دقت نماييد تاييد ابتدا در مراحل دانشگاهی انجام می شود و سپس به سازمان دانشجويان ارجاع داده می شود. تاييد در مراحل دانشگاهی را خودتان پيگيری نماييد و زمان تاييد دانشگاه را به زمان فوق اضافه نماييد.)
دانشگاه از من خواسته تاريخ تحصيلي ( رشته؛ گرايش ، وضعيت تحصيلي و ...) خود را ويرايش کنم. در قسمت ويرايش پروفايل انجام داده ام اما بر روي درخواستم انجام نمي شود؟

در زمان ثبت درخواست اطلاعات از پروفايل فراخواني و ثبت مي شوند ، بنابراين بعد از ثبت درخواست تغييرات پروفايل از قبيل ( رشته، گرايش، تاريخ و ...) بر روي درخواست ثبت شده اعمال نخواهد شد. اگر پس از ثبت درخواست در پروفايل تغييري ايجاد کرده ايد، پروفايل را به حالت اوليه برگردانيد ( زمان ثبت درخواست) سپس درخواست را بروزرساني کرده تا به دانشگاه منتقل شود. پس از آن دانشگاه گزينه عدم تاييد را انتخاب کند تا درخواست شما لغو شود. سپس پروفايل خود را اصلاح کرده و درخواست جديدي ثبت نماييد. ( اگر براي همان مقطع و همان مدارک درخواست ثبت شود هزينه کسر نخواهد شد).

چرا در منوی خدمات مقاطع تحصيلی من را نمايش نمی دهد؟

به منوی ويرايش پروفايل رفته و در مرحله سوم مقاطع تحصيلی خود را اصلاح، حذف و يا اضافه نماييد وتا مرحله آخر پيش برويد تا ثبت شود. تاييد مدارک دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت نيز از طريق اين سامانه انجام نمی شود.

قصد دارم مدارک خود را تاييد و ترجمه نمايم. چگونه اقدام کنم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوي خدمات قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای تاييد مدارك جهت ترجمه رسمي اقدام نماييد. دقت نماييد كه حتما مقاطع مورد نظر خود را در قسمت تكميل (ويرايش) پروفايل، در مرحله سوم وارد نماييد. تاييد مدارک دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت نيز از طريق اين سامانه انجام نمي شود.
آيا علاوه بر دانشجويان وزارت علوم ، دانشجويان علوم پزشكی و وزارت بهداشت نيز ميتوانند براي شركت در جشنواره در اين سامانه ثبت نام نمايند؟

خيرنمی توانند. فقط دانشجويان زير نظر وزارت علوم می توانند از طريق اين سامانه در جشنواره شركت نمايند.

آيا دانشجويان دانشگاه آزاد هم ميتوانند دراين سامانه براي جشنواره دانشجوي نمونه ثبت درخواست نمايند؟

بله  مي توانند.

در هنگام ثبت نام در مرحله ثبت مقاطع تحصيلی متاسفانه در ميان رشته هاي تحصيلي ، رشته يا گرايش من وجود ندارد.راهکار موردنظر چيست؟

ليست رشته و گرايش ها مطابق ليست اعلامي سازمان سنجش است.در انتخاب نوع دانشگاه و رشته دقت نمائيد.مثلا اگر فني حرفه ايي هستيد نوع دانشگاه و رشته را فقط از فني حرفه ايي انتخاب نماييد.در انتخاب پيوسته و يا ناپيوسته بودن مقاطع هم دقت شود.اگر مدرك پيش دانشگاهي داريد كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته را انتخاب كنيد.

براي ثبت درخواست دانشجوي نمونه سامانه اجازه ثبت نام به من نمي دهد و پيام خطاي تکراري بودن کد ملي و شماره تماس را مي دهد.

شما پيش از اين ثبت نام انجام داده ايد و نياز به ثبت نام دوباره نيست اگر گذرواژه را فراموش کرده ايد، از منوي ورود > گزينه "رمزتان را گم كرده ايد" را انتخاب نماييد و گذرواژه خود را بازيابي نمائيد.اگر باز هم موفق نشديد اسكن كارت ملي خود را بفرستيد تا بررسي شود.

بنده دانشجو مي باشم و تمام شرايط را هم دارا مي باشم ولي سامانه اجازه ثبت درخواست را به من نمي دهد.

ابتدا بايد از منوي ويرايش (تكميل) پروفايل ، اطلاعات شخصي و مقاطع تحصيلي خود را طبق راهنما وارد نماييد و يا ويرايش كنيد> سپس طبق آيين نامه اگر داراي شرايط هستيد اقدام به ثبت درخواست خود نماييد.

با وجود اينکه از منوي ويرايش پروفايل،اطلاعات مقاطع تحصيلي قبلي خود را وارد کرده ام ولي هنگام ثبت درخواست اطلاعات پيشين من بازيابي نمي شود.

اگر مقطع شما براي شركت در جشنواره كارشناسي مي باشد نياز به بازيابي اطلاعات پيشين نداريد.اگر هم مقاطع بالاتر مي باشيد در صورت بازيابي نشدن اطلاعات اين بخش،ابتدا بايد اطلاعات مقطع جاري را ثبت نماييد.

آيا درخواست کارنامه سلامت جسم پس از تکميل به دانشگاه فرستاده ميشود؟

بله-پس از تکميل کارنامه سلامت جسم درخواست جهت بررسي به دانشگاه فرستاده مي شود .

پس از تکميل پرسشنامه کارنامه سلامت جسم چگونه ميتوانم پاسخ هاي داده شده خود را ويرايش نمايم؟

از دانشگاه بخواهيد تا درخواست شما را با زدن دکمه " نياز به بازبيني " براي ويرايش به کارتابل شما بازگردانند.

آيا تمامي دانشجويان چه شاغل به تحصيل و چه ورودي جديد نياز به تکميل کارنامه سلامت جسم و روان دارند؟

بله _تمامي دانشجويان چه ورودي جديد و چه شاغل به تحصيل بايد کارنامه سلامت جسم و روان را تکميل نمايند.

چه زماني بايد اقدام به تکميل کارنامه سلامت جسم و روان نمائيم؟

در شروع سال تحصيلي جديد و يا شروع ترم تحصيلي جديد بايد اقدام نمائيد.

برای تکميل كارنامه سلامت جسم و روان را از كجا ميتوانم اقدام نمايم؟

ابتدا ثبت نام نمائيد>سپس وارد سامانه ميشويد >در بالاي صفحه کنار منوی خدمات

منوی كارنامه سلامت قابل مشاهده است.

من کد ملي خود را اشتباه وارد کرده ام آيا امکان ويرايش کد ملي وجود دارد؟

خير- در صورت ثبت اشتباه کد ملي امکان ويرايش کد ملي نيست و متقاضي بايد با کد ملي درست خود دوباره ثبت نام نمايد.

درهنگام ثبت نام سامانه پيام خطا ميدهد که با اين کد ملي قبلا ثبت نام انجام شده است و اجازه ثبت نام به من نميدهد.بايد چکار کنم؟

نيازي به ثبت نام دوباره نيست.از منوي ورود به سامانه >گزينه (رمز خود را گم کرده ام) > را انتخاب و با ورود شماره موبايل> رمز جديد انتخاب کنيد.

چگونه ميتوانم اطلاعات پروفايل خود را ويرايش نمايم؟
براي ويرايش اطلاعات پروفايل ,مقاطع تحصيلي و يا ايميل ابتدا از منوي ويرايش (يا تكميل) پروفايل اقدام نماييد . اين گزينه پس از ورود به سامانه، در گوشه بالا سمت راست صفحه قرار دارد.
چگونه درخواست خود را ويرايش کنم ؟

اگر درخواست شما در مرحله بررسي دانشگاه مي باشد با دانشگاه تماس بگيريد تا گزينه نياز به بازبيني را براي شما فعال نمايند. در آنصورت امكان ويرايش براي شما فراهم خواهد شد.  پس از آن روي كد پيگيري آبي رنگ درخواست ثبت شده خود كليك نماييد.اصلاحات را روي همان درخواست ثبت شده انجام دهيد و در انتها گزينه بروزرساني (ثبت) را كليك نماييد. درخواست جديدي ثبت نكنيد.( دقت نماييد گزينه هايي مثل رشته، گرايش ، تاريخ و .. امکان ويرايش پس از ثبت درخواست ندارند بنابراين در چنين مواردي دانشگاه بايد درخواست را عدم تاييد نمايد تا درخواست جديدي ثبت نماييد).