اداره امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان سیستان وبلوچستان در محل سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان افتتاح شد.