ارسال تصویرهای مدارک شناسایی ، پاسپورت ، مدرک تحصیلی ، رزومه ، کارت شناسایی تحصیلی Upload your passport , CV, graduation certificate or current student ID card and a recommendation Images
  تصویر مورد نظر خود را مطابق شرح مندرج درلیست انتخاب و ارسال کنید. در صورت عدم ارسال تصویر پرسنلی ، پاسپورت و مدرک تحصیلی ، درخواست شما رسیدگی نخواهد شد.

.Choose your image and send it

1 تصویر پرسنلی
personal image *

Max 50 kb

2 تصویر پاسپورت یامدرک اقامتی
passport image *

Max 100 kb

3 تصویر مدرک تحصیلی
Graduation certificate Image *

Max 100 kb

4 سایر مدارک یا پیش دانشگاهی
Recommendation Image
Max 100 kb

5 سایر مدارک
CV Image
Max 100 kb

  فقط فایل با فرمت jpg قابل قبول است only JPG format : resolution up to 200    JPEG Quality=10  

تصاویر ارسالی باید منطبق با شرح داده شده باشد و از جابجا فرستادن آنها جدا خودداری شود . چنانچه بهر دلیلی تصاویر را اشتباه ارسال کردید قبل از اخذ کد رهگیری و بستن صفحات می توانید آن را مجدد ارسال کنید.  تصاویر پرسنلی باید تمام چهره و برای خانمها محجبه باشد.  از ارسال تصاویر وارونه یا غیر خوانا جدا خودداری کنید .