مشخصات دو نفر از افراد خانواده (اولویت با پدر و مادر)

 

Family Member Information (father / mather / brother / sister)

     
Name: * :نام 
Occupation: * :شغل
Nationality: * :ملیت
RelationShip:   * :نسبت
     
Name: :نام 
Occupation: :شغل
Nationality: :ملیت
RelationShip:   :نسبت