مراحل ثبت نام  (Registring Step)
   
مرحله اول : تکمیل فرم درخواست Application form :Step 1
مرحله دوم : تکمیل فرم تحصیلی Education form :Step 2
مرحله سوم : تکمیل اطلاعات خانواده Family form :Step 3
مرحله چهارم : تکمیل فرم پرسشنامه Question form :Step 4
مرحله پنجم: ارسال تصویر مدارک Upload form :Step 5
مرحله ششم : تایید اطلاعات و اخذ کد رهگیری Confirm form :Step 6
     

مراحل درخواست صدور یا تمدید ویزا(Visa request/renewal)

مرحله اول: ارسال تصاویر مدارک Visa upload form :Step 1
تکمیل فرم: تکمیل فرم ویزای دخواستی request/renewal form :Step 2
درخواست صدور یا تمدید ویزا پس از صدور تاییدیه و شماره شناسایی است

Applying for the request or renewal of the visa after the issuance of the confirmation and identification number