اطلاعيه

1399/09/30 08:49

اطلاعیه
قابل توجه کلیه همکاران محترم رسمی، پیمانی و قراردادی
با عنایت به بروز رسانی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان، همکاران می توانند از تاریخ 99/09/01 لغایت 99/09/15 نسبت به تکمیل سیستمی ارزیابی عملکرد اقدام نمایند بدیهی است اعمال پایه استحقاقی سالانه منوط به تکمیل سیستمی ارزیابی موصوف می باشد.

اداره کل امور اداری و پشتیبانی
---------------------------------------------